pol    eng

DO AUTORÓW


Wytyczne dla autorów polskich

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU jest kwartalnikiem poświęconym różnym dziedzinom związanym z architekturą krajobrazu oraz dziedzinom pokrewnym. Do druku przyjmowane są: prace oryginalne i poglądowe oraz artykuły o charakterze krytyki fachowej.


Maszynopis

Artykuł w wersji papierowej należy przesłać do redakcji w 4 egzemplarzach, po 2 w języku polskim i angielskim (w tym po jednym bez podania nazwisk autorów – egzemplarze dla recenzentów). Obie wersje powinny mieć identyczne treści i posiadać ten sam układ ilustracji. Dodatkowo należy dołączyć wersję elektroniczną obu wersji językowych artykułu.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron w formacie A4 (łącznie z tabelami, rysunkami i zdjęciami).

Tekst należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt.; interlinia 1,5; dopuszcza się stosowanie kursywy i pogrubienia tekstu (należy nie stosować podkreśleń). Nie należy numerować śródtytułów.

Rysunki, fotografie czy tabele (łącznie nie powinny przekraczać 6). Rysunki, fotografie, schematy należy oznaczać skrótem ryc. (fig.) numerując kolejno. Tabele należy numerować osobno oznaczając skrótem tab. Wszystkie ilustracje i tabele powinny mieć odwołania w tekście.


Układ artykułu w języku polskim i angielskim

1.   Imię (imiona) i nazwisko (-a) autora (-ów), (bez podawania tytułów i stopni naukowych oraz zawodowych);

2.   Afiliacja;

3.   Adres autora do korespondencji (także e-mailowy);

4.   Tytuł artykułu;

5.   Streszczenie zawierające wyniki i wnioski (objętość: 1500 znaków lub 200 wyrazów);

6.   Słowa kluczowe (3-5);

7.   Tekst główny z podziałem na: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Literatura.


 

Przywołania literatury w tekście i spis literatury

Powołując się w tekście na pracę innego autora (-ów) oraz podając spis literatury, należy stosować zasady przyjęte w międzynarodowym stylu bibliograficznym APA. Zasady stosowania stylu są dostępne m.in. na stronie internetowej: http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php oraz http://www.pwsz-ns.edu.pl/ip/media/File/Standardy_APA3.pdf 
Dopuszcza się również stosowanie przypisów końcowych, w celu wprowadzenia dodatkowych treści.

Schemat cytowania artykułu naukowego:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr), strony.

Przykład: Kowalski, J. (2008). Traditional rural landscape. Architektura Krajobrazu, 56(4), 18-26.

Schemat cytowania książki: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo

Przykład: Kowalski, J., Nowak, A. (2003). Architektura wsi. Wrocław: Wydawnictwo ABC

Schemat cytowania rozdziału/fragmentu książki: Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Kowalski, J. (2000), Plany ochrony krajobrazu miejskiego. W: A. Nowak (red.), Krajobraz miejski (169-202). Warszawa: Wydawnictwo ABCD 


 

Etapy postępowania i procedura recenzowania

Przesłane do redakcji artykuły są wstępnie weryfikowane pod względem zawartości merytorycznej i układu treści oraz następnie po akceptacji redaktora przekazywane są do 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki, w jakiej afiliowany jest autor, z zachowaniem zasad "double-blind review proces" (autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości). Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów podawane są raz w roku – w ostatnim numerze czasopisma. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzencki znajdują się na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Po pozytywnych recenzjach autor jest zobligowany do ustosunkowania się do wszystkich uwag i naniesienia poprawek zasugerowanych przez recenzentów oraz przesłania do redakcji poprawionej, ostatecznej wersji artykułu, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim. Prace należy przesłać w postaci wydruków wraz z nośnikiem elektronicznym (CD/DVD). W wersji elektronicznej należy w osobnym pliku (poza tekstem właściwym) zapisać ilustracje (rysunki, fotografie, ryciny, schematy) oraz tabele. Część graficzną należy zapisać w plikach źródłowych (np. DWG i/lub PSD, CDR) oraz w powszechnie stosowanych formatach graficznych TIFF, BMP, JPG (nieskompresowany), zapisanych z paletą kolorów CMYK. Minimalna rozdzielczość plików – 300 dpi.

Pobierz wzór recenzji.


Oświadczenia

Przesyłając ostateczną wersję artykułu autor powinien dodatkowo złożyć: 
  • oświadczenie o oryginalności artykułu,
  • oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów,
  • oświadczenie o zgodzie na publikację użytych w pracy materiałów nie będących dziełem autora artykułu,
  • oświadczenie o źródłach finansowania, a przy większej liczbie autorów określić rodzaj wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu (zapora ghostwriting).
Pobierz oświadczenie.


Informacje dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”

Wszelkie wykryte przez Redakcję przejawy nierzetelności naukowej (np. „ghostwriting” lub guest authorship”) będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.


Płatności

Opłatę za opublikowanie artykułu w kwartalniku Architektura Krajobrazu ponoszą autorzy prac po otrzymaniu decyzji o przyjęciu go do publikacji. W roku 2017 koszt publikacji wynosi 400 zł.

Zniżki: 25% - członkowie SPAK (regularnie opłacający składkę członkowską)

Pieniądze należy przelać na konto:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 Wrocław ul. C. K. Norwida 25
NIP: 896-000-53-54

nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
dopisek 01-00.2 kwartalnik Architektura Krajobrazu – Landscape Architecture


Wysyłanie prac

Prace należy kierować do sekretarza redakcji dr inż. Anny Podolskiej na adres redakcji:

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 55

50-357 Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 71 320 55 61

 

Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion