pol    eng

ARCHIWUM

2/2019 Koloryt krajobrazu / Landscape Essence

2019 02 okladka foto 300   Nr 2/2019, vol. 63

Koloryt krajobrazu
Landscape Essence


STRESZCZENIA str 66
POBIERZ CAŁY NUMER (6,72MB)

JP 2019 02mPROBLEMY
Krajobraz zdeformowany. Kraina Pomorska: utracony raj czy wspólne dziedzictwo? (obraz mentalny ziemi pomorskiej)
Deformed Landscape. The Land of Pomerania – Paradise Lost or Common Heritage? (The Mental Image of Pomerania)
Adam M. Szymski
DOI: 10.30825/5.ak.169.2019.63.2

STRESZCZENIE

Autor na podstawie własnych badań (w latach 2003–2009 był kierownikiem Katedry Projektowania Krajobrazu w Akademii Rolniczej w Szczecinie, której głównym zadaniem badawczym było poznanie specyfiki kulturowej dawnego regionu pomorskiego) oraz dostępnej literatury w j. polskim i niemieckim stara się dociec fenomenu, jakim jest pamięć o rzeczywistości, w której materialne atrybuty są nadal zachowane w przestrzeni, ale która – w swej formie intelektualnej zwartości – straciła rację bytu i dziś już nie istnieje.
Dokonując skojarzeń zarówno co do zbieżności w rozumieniu treści poznawczych (vide monografia H. Szulc a opracowania autorów niemieckich dotyczących form osadnictwa wiejskiego i przywołując kolejno po sobie następujące działania administracyjno-porządkowe na terenie niegdysiejszego regionu pomorskiego wraz z całkowitą (!) wymianą ludnościową, autor stara się uwypuklić problem – także i natury politycznej – czy i w jakim zakresie tradycja ukształtowana na danym terytorium przez inny naród winna być kontynuowana przez nową „kolonizację” i w jakim zakresie. Autor zwraca uwagę na potrzebę zachowania tego, co przyjmuje się za „granice” kulturowe regionów rozumianych jako wydzielone skupiska „małych ojczyzn” – charakteryzujących się specyficznym rodzajem lokalnego patriotyzmu uzewnętrznionego w języku, stroju i tradycji.
Kierując się specyficznym resentymentem, jako obecny mieszkaniec tego regionu przywołuje emocjonalny stosunek do Pomorza tych, dla których owa dziś już nieistniejąca kraina stanowi niezbywalny (w ich odczuciu) „świat pamięci”.Przestrzeń tolerancji – analiza problemu w kontekście różnych przestrzeni publicznych
Safe Space – Problem Analysis in the Context of Various Public Spaces
Aleksandra Blecharz, Aleksandra Lis
DOI: 10.30825/5.ak.170.2019.63.2

STRESZCZENIE


Tolerancja jest problemem o niezwykle skomplikowanej naturze, wobec którego w społeczeństwie, na wskutek działania rozmaitych czynników, wykształciły się różne postawy. Przestrzenny aspekt tolerancji to problem wyczerpująco przedstawiony w niniejszym artykule. Celem pracy jest określenie potencjału różnego rodzaju przestrzeni publicznych zarówno jako przestrzeni tolerancji, jak i konfliktu.
Metodą zastosowaną do przeprowadzenia badań była analiza tematyczna – metoda jakościowa polegająca na szczegółowym opisywaniu i interpretacji zaobserwowanych wzorców zachowań. Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi zamieszczone w Internecie pod artykułami i wpisami dotyczącymi marginalizowanych grup. Analiza materiału odbywała się pod kątem podstawowego pytania badawczego: w jakich przestrzeniach publicznych nasila się problem nietolerancji, a w jakich to tolerancja ulega intensyfikacji? Wypowiedzi podzielono na trzy grupy tematyczne, dokonując podziału pod kątem przejawianej postawy (nietolerancyjna, pośrednia i tolerancyjna).
W wyniku analizy tematycznej danych stwierdzono, że najczęściej występującym czynnikiem intensyfikującym nietolerancję był brak poczucia bezpieczeństwa związany z obecnością dzieci i poczuciem braku kontroli. Szkoła oraz otoczenie osiedli mieszkaniowych wskazywane były przez wypowiadających się jako miejsca, gdzie tolerancja nie ma prawa zaistnieć. Przestrzenią o potencjale negatywnym określone zostały dworce i inne miejsca związane z intensywną komunikacją, które, ze względu na związany z ruchem chaos, obniżają poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pojawiała się także w wypowiedziach prezentujących postawę tolerancyjną jako miejsce o potencjale przestrzeni tolerancji ze względu na otwartość dzieci na inność i zdobywanie wiedzy. Miejsca związane z obecnością nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, czyli np. parki rozrywki rodzinnej, wskazywane były jako miejsca o większym potencjale na bycie przestrzenią tolerancji. Powodem jest większe, niż w przypadku szkoły, poczucie kontroli nad sytuacją i bezpieczeństwem dzieci oraz ogólna atmosfera zabawy.
Głównym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że przestrzeń tolerancji powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz oferować funkcję edukacyjną.PREZENTACJE

Konflikt społeczny, architektoniczny i krajobrazowy wokół przetrwania oraz zachowania obiektu fortecznego Fortu III Graf Kirchbacha
Social, Architectural and Landscape Conflict Around the Survival and Preservation of Fort III Graf Kirchbach
Izabela Piklikiewicz-Kęsicka
DOI: 10.30825/5.ak.171.2019.63.2

STRESZCZENIE


Dbałość o otaczający nas krajobraz niezaprzeczalnie jest wyzwaniem. Rozwój struktury urbanistycznej determinuje nieuniknione zmiany w jej przestrzeni. Upływający czas i zmiany funkcjonalne obszarów osadniczych kwestionują dotychczasową wartość obszarów o wysokich walorach przestrzennych. Szczególną sytuacją charakteryzują się wielkopowierzchniowe obiekty architektoniczne, które utraciły swoją wartość funkcjonalną we współczesnej strukturze osadniczej. Jednym z takich obiektów jest Fort III Graf Kirchbach zlokalizowany w Poznaniu. Przedmiotem badań jest przedstawienie problematyki przestrzennej i funkcjonalnej wybranego fortu w kontekście polityki przestrzennej miasta, kontekście społecznym oraz strategii zachowania zabytkowego obiektu architektury militarnej. Celem badań jest nakreślenie sytuacji planistycznej i wynikających z niej sporów oraz opinii różnych środowisk organizacyjnych. Nakreślona tematyka porusza zagadnienia krajobrazowe związane z potrzebami przetrwania substancji zabytkowej obiektu zlokalizowanego bezpośrednio na terenie obszaru o funkcji ogrodu zoologicznego, który posiada program rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego. Wspomniany program obejmujący przestrzenie forteczne oraz strategia działań związanych z przyszłością Fortu III budzą kontrowersje, jeśli chodzi o końcowy efekt, jaki powinien zostać osiągnięty w przypadku tego zabytku. Metodyka badań obejmująca opisywaną problematykę oparta została na wywiadach środowiskowych z organizacjami sprawującymi czynną opiekę nad fortem, badaniach inwentaryzacyjnych obiektu, badaniach walkthrough, badaniach historyczno-interpretacyjnych oraz badaniach literaturowych. Wyniki prezentują wartość historyczną i edukacyjną obiektu fortecznego, którego potencjał został poddany ocenie pod względem wykorzystania na rzecz społeczności i przyszłych pokoleń. Efekty analiz przedstawiają również szanse i zagrożenia generowane strategiami działań planistycznych oraz architektonicznych, które mogą oddziaływać z różnymi skutkami na strukturę miasta i życie jego mieszkańców. 
Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion