pol    eng

ARCHIWUM

1/2019 Krajobraz człowieka / Landscape of the Human

1 2019   Nr 1/2019, vol. 62

Krajobraz człowieka
Landscape of the Human


STRESZCZENIA str 52
POBIERZ CAŁY NUMER (2,95MB)

socjologiaPROBLEMY
Tytuły zawodowe architektów krajobrazu w Polsce
Professional Titles of Landscape Architects in Poland
Marcin Sobota
Andrzej Drabiński
DOI: 10.30825/5.ak.166.2019.62.1

STRESZCZENIE

Autorzy dokonują przeglądu źródeł prawa w zakresie uregulowań dotyczących nadawania tytułu zawodowego absolwentom studiów wyższych, począwszy od przepisów prawa z okresu bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., przez okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, aż do uregulowań związanych z wejściem w życie tzw. Konstytucji dla Nauki, a więc przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1. Autorzy wskazują poszczególne rozwiązania prawne przyjęte przez ustawodawcę i ich ewolucję zmierzającą m.in. do uwzględnienia postulatów prezentowanych przez środowiska akademickie związane z kierunkiem studiów – architektura krajobrazu, jak i przez organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami zmierzały do uzyskania przez uczelnie możliwości nadawania absolwentom tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera architekta krajobrazu i tym samym uwzględnienia takiego zapisu na dyplomie absolwenta.PREZENTACJE

Jakość przestrzeni miejsca zamieszkania na tle problematyki współczesnego miasta
The Quality of Space of the Place of Residence in the View of the Problems of the Modern City
Barbara Olczak
DOI: 10.30825/5.ak.167.2019.62.1

STRESZCZENIE


Zjawiska zachodzące we współczesnych miastach, których dynamikę napędza globalizacja, przynoszą wiele negatywnych konsekwencji w odniesieniu do jakości przestrzeni życia człowieka. Obniżanie jakości przestrzeni miejskiej jest szczególnie widoczne w funkcji mieszkaniowej i powoduje obniżanie jakości życia mieszkańców. W pracy podjęto próbę wyznaczenia komponentów jakości przestrzeni miejskiej w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego i jakości życia mieszkańców, które mają największe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjnego krajobrazu miejsca zamieszkania. Zagadnienia te przedstawiono na tle problematyki współczesnych miast, zjawisk, które w nich zachodzą, oraz ich konsekwencji w jakości zagospodarowania przestrzeni.


Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, a projektowanie przestrzeni dostepnej
Social Attitudes Towards People with Disabilities and the Design of Accessible Space
Kamil Rawski
DOI:10.30825/5.ak.168.2019.62.1

STRESZCZENIE


Na przestrzeni dziejów osoby z niepełnosprawnościami postrzegane były w różny sposób, co bezpośrednio przekładało się na ich role społeczne [Ostrowska 1994, Zasępa i in. 2005, Nowak 2015]. W artykule przedstawiono sposób, w który postrzegano osoby niepełnosprawne oraz jakie miało to przełożenie na podejście do projektowania przestrzeni w ujęciu historycznym i współczesnym. Na podstawie informacji uzyskanych z literatury przedmiotu przedstawiono zmianę, która zaszła w postawach społecznych względem osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków. Początkowo osoby te były traktowane jak wyrzutki społeczeństwa, jednak z czasem sytuacja ta ulegała zmianie, by finalnie zaczęto podejmować inicjatywy mające na celu ich integrację z resztą społeczeństwa [Gazdulska 2008]. Dopiero w momencie, gdy zaczęto akceptować odmienność osób niepełnosprawnych, zauważyć można było pojawienie się takich idei jak projektowanie uniwersalne. Dzięki badaniom oraz analizom zachowania niepełnosprawnych możliwe stało się polepszenie jakości kształtowania przestrzeni publicznych. 


 
Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion