pol    eng

ARCHIWUM

1/2019 Krajobraz człowieka / Landscape of the Human

1 2019   Nr 1/2019, vol. 62

Krajobraz człowieka
Landscape of the Human


STRESZCZENIA str 52
POBIERZ CAŁY NUMER (2,95MB)

socjologiaPROBLEMY
Tytuły zawodowe architektów krajobrazu w Polsce
Professional Titles of Landscape Architects in Poland
Marcin Sobota
Andrzej Drabiński
DOI: 10.30825/5.ak.166.2019.62.1

{mooblock=STRESZCZENIE}

Autorzy dokonują przeglądu źródeł prawa w zakresie uregulowań dotyczących nadawania tytułu zawodowego absolwentom studiów wyższych, począwszy od przepisów prawa z okresu bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., przez okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, aż do uregulowań związanych z wejściem w życie tzw. Konstytucji dla Nauki, a więc przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1. Autorzy wskazują poszczególne rozwiązania prawne przyjęte przez ustawodawcę i ich ewolucję zmierzającą m.in. do uwzględnienia postulatów prezentowanych przez środowiska akademickie związane z kierunkiem studiów – architektura krajobrazu, jak i przez organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami zmierzały do uzyskania przez uczelnie możliwości nadawania absolwentom tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera architekta krajobrazu i tym samym uwzględnienia takiego zapisu na dyplomie absolwenta.

{/mooblock}

PREZENTACJE

Jakość przestrzeni miejsca zamieszkania na tle problematyki współczesnego miasta
The Quality of Space of the Place of Residence in the View of the Problems of the Modern City
Barbara Olczak
DOI: 10.30825/5.ak.167.2019.62.1

{mooblock=STRESZCZENIE}
Zjawiska zachodzące we współczesnych miastach, których dynamikę napędza globalizacja, przynoszą wiele negatywnych konsekwencji w odniesieniu do jakości przestrzeni życia człowieka. Obniżanie jakości przestrzeni miejskiej jest szczególnie widoczne w funkcji mieszkaniowej i powoduje obniżanie jakości życia mieszkańców. W pracy podjęto próbę wyznaczenia komponentów jakości przestrzeni miejskiej w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego i jakości życia mieszkańców, które mają największe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjnego krajobrazu miejsca zamieszkania. Zagadnienia te przedstawiono na tle problematyki współczesnych miast, zjawisk, które w nich zachodzą, oraz ich konsekwencji w jakości zagospodarowania przestrzeni.
{/mooblock}

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, a projektowanie przestrzeni dostepnej
Social Attitudes Towards People with Disabilities and the Design of Accessible Space
Kamil Rawski
DOI:10.30825/5.ak.168.2019.62.1

{mooblock=STRESZCZENIE}
Na przestrzeni dziejów osoby z niepełnosprawnościami postrzegane były w różny sposób, co bezpośrednio przekładało się na ich role społeczne [Ostrowska 1994, Zasępa i in. 2005, Nowak 2015]. W artykule przedstawiono sposób, w który postrzegano osoby niepełnosprawne oraz jakie miało to przełożenie na podejście do projektowania przestrzeni w ujęciu historycznym i współczesnym. Na podstawie informacji uzyskanych z literatury przedmiotu przedstawiono zmianę, która zaszła w postawach społecznych względem osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków. Początkowo osoby te były traktowane jak wyrzutki społeczeństwa, jednak z czasem sytuacja ta ulegała zmianie, by finalnie zaczęto podejmować inicjatywy mające na celu ich integrację z resztą społeczeństwa [Gazdulska 2008]. Dopiero w momencie, gdy zaczęto akceptować odmienność osób niepełnosprawnych, zauważyć można było pojawienie się takich idei jak projektowanie uniwersalne. Dzięki badaniom oraz analizom zachowania niepełnosprawnych możliwe stało się polepszenie jakości kształtowania przestrzeni publicznych.
{/mooblock}


 


 

2/2019 Koloryt krajobrazu / Landscape Essence

2019 02 okladka foto 300   Nr 2/2019, vol. 63

Koloryt krajobrazu
Landscape Essence


STRESZCZENIA str 66
POBIERZ CAŁY NUMER (6,72MB)

JP 2019 02mPROBLEMY
Krajobraz zdeformowany. Kraina Pomorska: utracony raj czy wspólne dziedzictwo? (obraz mentalny ziemi pomorskiej)
Deformed Landscape. The Land of Pomerania – Paradise Lost or Common Heritage? (The Mental Image of Pomerania)
Adam M. Szymski
DOI: 10.30825/5.ak.169.2019.63.2

{mooblock=STRESZCZENIE}

Autor na podstawie własnych badań (w latach 2003–2009 był kierownikiem Katedry Projektowania Krajobrazu w Akademii Rolniczej w Szczecinie, której głównym zadaniem badawczym było poznanie specyfiki kulturowej dawnego regionu pomorskiego) oraz dostępnej literatury w j. polskim i niemieckim stara się dociec fenomenu, jakim jest pamięć o rzeczywistości, w której materialne atrybuty są nadal zachowane w przestrzeni, ale która – w swej formie intelektualnej zwartości – straciła rację bytu i dziś już nie istnieje.
Dokonując skojarzeń zarówno co do zbieżności w rozumieniu treści poznawczych (vide monografia H. Szulc a opracowania autorów niemieckich dotyczących form osadnictwa wiejskiego i przywołując kolejno po sobie następujące działania administracyjno-porządkowe na terenie niegdysiejszego regionu pomorskiego wraz z całkowitą (!) wymianą ludnościową, autor stara się uwypuklić problem – także i natury politycznej – czy i w jakim zakresie tradycja ukształtowana na danym terytorium przez inny naród winna być kontynuowana przez nową „kolonizację” i w jakim zakresie. Autor zwraca uwagę na potrzebę zachowania tego, co przyjmuje się za „granice” kulturowe regionów rozumianych jako wydzielone skupiska „małych ojczyzn” – charakteryzujących się specyficznym rodzajem lokalnego patriotyzmu uzewnętrznionego w języku, stroju i tradycji.
Kierując się specyficznym resentymentem, jako obecny mieszkaniec tego regionu przywołuje emocjonalny stosunek do Pomorza tych, dla których owa dziś już nieistniejąca kraina stanowi niezbywalny (w ich odczuciu) „świat pamięci”.

{/mooblock}

Przestrzeń tolerancji – analiza problemu w kontekście różnych przestrzeni publicznych
Safe Space – Problem Analysis in the Context of Various Public Spaces
Aleksandra Blecharz, Aleksandra Lis
DOI: 10.30825/5.ak.170.2019.63.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Tolerancja jest problemem o niezwykle skomplikowanej naturze, wobec którego w społeczeństwie, na wskutek działania rozmaitych czynników, wykształciły się różne postawy. Przestrzenny aspekt tolerancji to problem wyczerpująco przedstawiony w niniejszym artykule. Celem pracy jest określenie potencjału różnego rodzaju przestrzeni publicznych zarówno jako przestrzeni tolerancji, jak i konfliktu.
Metodą zastosowaną do przeprowadzenia badań była analiza tematyczna – metoda jakościowa polegająca na szczegółowym opisywaniu i interpretacji zaobserwowanych wzorców zachowań. Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi zamieszczone w Internecie pod artykułami i wpisami dotyczącymi marginalizowanych grup. Analiza materiału odbywała się pod kątem podstawowego pytania badawczego: w jakich przestrzeniach publicznych nasila się problem nietolerancji, a w jakich to tolerancja ulega intensyfikacji? Wypowiedzi podzielono na trzy grupy tematyczne, dokonując podziału pod kątem przejawianej postawy (nietolerancyjna, pośrednia i tolerancyjna).
W wyniku analizy tematycznej danych stwierdzono, że najczęściej występującym czynnikiem intensyfikującym nietolerancję był brak poczucia bezpieczeństwa związany z obecnością dzieci i poczuciem braku kontroli. Szkoła oraz otoczenie osiedli mieszkaniowych wskazywane były przez wypowiadających się jako miejsca, gdzie tolerancja nie ma prawa zaistnieć. Przestrzenią o potencjale negatywnym określone zostały dworce i inne miejsca związane z intensywną komunikacją, które, ze względu na związany z ruchem chaos, obniżają poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pojawiała się także w wypowiedziach prezentujących postawę tolerancyjną jako miejsce o potencjale przestrzeni tolerancji ze względu na otwartość dzieci na inność i zdobywanie wiedzy. Miejsca związane z obecnością nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, czyli np. parki rozrywki rodzinnej, wskazywane były jako miejsca o większym potencjale na bycie przestrzenią tolerancji. Powodem jest większe, niż w przypadku szkoły, poczucie kontroli nad sytuacją i bezpieczeństwem dzieci oraz ogólna atmosfera zabawy.
Głównym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że przestrzeń tolerancji powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz oferować funkcję edukacyjną.

{/mooblock}

PREZENTACJE

Konflikt społeczny, architektoniczny i krajobrazowy wokół przetrwania oraz zachowania obiektu fortecznego Fortu III Graf Kirchbacha
Social, Architectural and Landscape Conflict Around the Survival and Preservation of Fort III Graf Kirchbach
Izabela Piklikiewicz-Kęsicka
DOI: 10.30825/5.ak.171.2019.63.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Dbałość o otaczający nas krajobraz niezaprzeczalnie jest wyzwaniem. Rozwój struktury urbanistycznej determinuje nieuniknione zmiany w jej przestrzeni. Upływający czas i zmiany funkcjonalne obszarów osadniczych kwestionują dotychczasową wartość obszarów o wysokich walorach przestrzennych. Szczególną sytuacją charakteryzują się wielkopowierzchniowe obiekty architektoniczne, które utraciły swoją wartość funkcjonalną we współczesnej strukturze osadniczej. Jednym z takich obiektów jest Fort III Graf Kirchbach zlokalizowany w Poznaniu. Przedmiotem badań jest przedstawienie problematyki przestrzennej i funkcjonalnej wybranego fortu w kontekście polityki przestrzennej miasta, kontekście społecznym oraz strategii zachowania zabytkowego obiektu architektury militarnej. Celem badań jest nakreślenie sytuacji planistycznej i wynikających z niej sporów oraz opinii różnych środowisk organizacyjnych. Nakreślona tematyka porusza zagadnienia krajobrazowe związane z potrzebami przetrwania substancji zabytkowej obiektu zlokalizowanego bezpośrednio na terenie obszaru o funkcji ogrodu zoologicznego, który posiada program rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego. Wspomniany program obejmujący przestrzenie forteczne oraz strategia działań związanych z przyszłością Fortu III budzą kontrowersje, jeśli chodzi o końcowy efekt, jaki powinien zostać osiągnięty w przypadku tego zabytku. Metodyka badań obejmująca opisywaną problematykę oparta została na wywiadach środowiskowych z organizacjami sprawującymi czynną opiekę nad fortem, badaniach inwentaryzacyjnych obiektu, badaniach walkthrough, badaniach historyczno-interpretacyjnych oraz badaniach literaturowych. Wyniki prezentują wartość historyczną i edukacyjną obiektu fortecznego, którego potencjał został poddany ocenie pod względem wykorzystania na rzecz społeczności i przyszłych pokoleń. Efekty analiz przedstawiają również szanse i zagrożenia generowane strategiami działań planistycznych oraz architektonicznych, które mogą oddziaływać z różnymi skutkami na strukturę miasta i życie jego mieszkańców.
{/mooblock}


 

3/2019 Aspekty prawne w ochronie krajobrazu / Legal Aspects in Landscape Protection

2019 03 okladka foto 300   Nr 3/2019, vol. 64

Aspekty prawne w ochronie krajobrazu
Legal Aspects in Landscape Protection

STRESZCZENIA str 66
POBIERZ CAŁY NUMER (5,45MB)

JP 2019 03PROBLEMY
Problemy rewaloryzacji historycznych krajobrazów w kontekście przepisów ochrony przyrody
Problems of Restoration of Historic Landscapes in the Light of Natural protection Regulations
Małgorzata Milecka
DOI: 10.30825/5.ak.172.2019.64.3

{mooblock=STRESZCZENIE}

W artykule dokonano prezentacji wybranych zagadnień dotąd nieujmowanych w opracowaniach rewaloryzacji zabytkowych krajobrazów, a wobec zaistniałych regulacji prawnych coraz częściej wymaganych w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz na etapie uzyskiwania stosownych zezwoleń na wykonanie prac konserwatorskich. Autorka na podstawie analizy dokumentów prawnych i własnych doświadczeń zaprezentowała zagadnienia, które należy poddać analizom podczas badania zasobu historycznego krajobrazu i ująć w dokumentacji rewaloryzacji, aby zapewnić prawidłowy przebieg prac konserwatorskich, począwszy od uzyskania wymaganych uzgodnień po satysfakcjonujące zakończenie prac rewaloryzacyjnych. Refleksją dodatkową było przedstawienie problemu dotyczącego zapewnienia bytowania siedlisk zwierząt w środowisku miejskim, a dokładnie niepożądanych w historycznym ogrodzie gawronów. Ptakom tym jednak trzeba zapewnić odpowiednie miejsca życia po to, by w humanitarny sposób móc je „wysiedlić” z parku. Problem ten jest dość powszechny, a jego rozwiązanie, jak się okazuje, ma szerszy wymiar i dotyczy wielu innych gatunków zwierząt, którym należy zapewniać odpowiednie miejsca bytowania oraz korytarze migracyjne w coraz bardziej zurbanizowanym krajobrazie.
Ochrona i konserwacja historycznego krajobrazu w Polsce wobec wprowadzonych w ostatnich latach regulacji prawnych podlega w znacznie większym stopniu niż dotychczas procedurom w zakresie prawnej ochrony przyrody. Do 2018 roku wszelkie decyzje dotyczące prac na terenach wpisanych do rejestrów zabytków były wydawane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków wyłącznie na podstawie ustawy o ochronie zabytków. Obecnie konserwatorskie zezwolenia na prowadzenie prac na terenach zabytkowych założeń ogrodowych wydawane są dodatkowo na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Skutkuje to bardziej skompilowanymi procedurami oraz koniecznością rozszerzenia dokumentacji projektowej o aspekty dotychczas nie zawsze podlegające analizom wykonywanym przez projektantów.

{/mooblock}

Planistyczne narzędzia kształtowania i ochrony krajobrazu miejskiego – poznańskie doświadczenia wobec zmian prawnych po 2003 r.
Planning Tools for Creating and Protecting Urban Landscape – Poznan Experience Towards Legal Changes after 2003
Wojciech Skórzewski
DOI: 10.30825/5.ak.173.2019.64.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Istotnym czynnikiem instrumentem kształtowania i ochrony krajobrazu miejskiego są narzędzia planowania przestrzennego w postaci aktów prawa miejscowego (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i aktów polityki przestrzennej gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). System planowania przestrzennego w Polsce determinuje rolę dokumentów planistycznych w zakresie ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego miasta, a także wpływa na praktykę tworzenia tych dokumentów.
Przyjrzymy się następującym kwestiom:
- Jakie zapisy stosowane są w planach miejscowych i studium w celu ochrony i kreowania krajobrazu?
- Jak zapisy obowiązujących planów wpłynęły na krajobraz miejski?
- Jak zmieniał się krajobraz miejski na terenach nieobjętych planami miejscowymi?
Wymienione zagadnienia ochrony i kształtowania krajobrazu miejskiego przeanalizowano na przykładzie wybranych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu. Przedmiotem analizy były zapisy planów dotyczące ochrony krajobrazu, w szczególności ograniczenia zabudowy oraz ochrony terenów zieleni i cennych przyrodniczo. Zbadano też strukturę obowiązujących i uchwalanych planów pod kątem ich roli ochronnej. Przeanalizowano także sposoby ochrony krajobrazu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Podjęte obserwacje pokazują niezbędną rolę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do ochrony miejskiego krajobrazu, zwłaszcza ochrony terenów cennych krajobrazowo przed niekontrolowaną zabudową. Uwarunkowania prawne wpływają z kolei na praktykę tworzenia dokumentów planistycznych, zarówno w zakresie stosowanych zapisów, jak i priorytetów polityki przestrzennej miasta.

{/mooblock}

PREZENTACJE

Przemiany krajobrazu Wilanowa w kontekście zagrożeń i szans na przetrwanie ruralistycznej tożsamości
Transformations of the landscape of Wilanow in the light of threats and chances of the rural identity to survive
Maciej Żołnierczuk
DOI: 10.30825/5.ak.174.2019.64.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
W 1951 roku dotychczasowa gmina wiejska, jaką był Wilanów, stała się jedną z dzielnic Warszawy. Jednak największe zmiany odnotowuje się po 2000 r., kiedy to zaczęto budowę tzw. Miasteczka Wilanów. Autor wyznacza pytania badawcze: czy pomimo postępującej presji urbanistycznej nadal istnieje wilanowski układ ruralistyczny?
Podczas wykonywania badań zastosowano technologię GIS, w której dokonano kalibracji map archiwalnych pochodzących z II poł. XIX w. celem określenia lokalizacji składowych układu ruralistycznego. Dane te zostały porównane z elementami występującymi współcześnie w krajobrazie. Autor podczas badań analizuje również wpływ rozwoju urbanistycznego na zachowanie układu ruralistycznego oraz zmiany, jakie zostały wywołane przez czynniki miastotwórcze.
Tempo przemian krajobrazowych Wilanowa jest błyskawiczne, co wyraźnie zagraża układowi ruralistycznemu. Niemniej w krajobrazie priorytetowym, za który należy uznać założenie pałacowo-ogrodowe wraz z otoczeniem, nadal występują elementy charakterystyczne dla dawnego założenia. Współcześnie największym problemem są przeciągające się decyzje administracyjne dotyczące tworzenia dokumentów planistycznych oraz form ochrony, a także zawiłe zapisy obowiązujących dokumentów uniemożliwiające w łatwy sposób ich respektowanie.

{/mooblock}

FORUM

Zielone dachy jako element struktury funkcjonalno-przestrzennej metropolii
Green Roofs as an Element of the Functional and Spatial Structure of a Metropolis
Kinga Zinowiec-Cieplik
DOI: 10.30825/5.ak.175.2019.64.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Silnie zabudowane obszary metropolii z racji kondensacji i intensyfikacji funkcjonalnej są miejscem silnej presji inwestycyjnej wypierającej elementy środowiska przyrodniczego. Pociąga to za sobą konsekwencje zaburzeń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w różnorodnych aspektach, m.in. uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, zrywane są powiązania systemu przyrodniczego, co prowadzi do upośledzenia jego funkcjonowania, obniżenia odporności na dynamiczne zmiany, zmniejszania bioróżnorodności. Dlatego zwrócenie uwagi na możliwości implementacji elementów naturalnych okazuje się być jedną z głównych podstaw budowania trwałego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Lata 90. XX wieku oraz pierwsze 15-lecie XXI w. ukazują intensywny rozwój poszukiwań nowoczesnego uzupełniania „przerwanych ogniw” systemu przyrodniczego poprzez poszerzenie elementów sieci zielonej infrastruktury m.in. za pomocą zielonych dachów, a prowadzone na nich badania ugruntowują niezbędną potrzebę i dają mocne argumenty na rzecz takich instalacji.
{/mooblock}


 
Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion