pol    eng

ARCHIWUM

2/2017 - Przemiany krajobrazu miejskiego / Urban landscape transformations

2   Nr 2/2017, vol. 55

Przemiany krajobrazu miejskiego
Urban landscape transformations


STRESZCZENIA str. 116
POBIERZ CAŁY NUMER (8,94MB)

k2 2017
PROBLEMY

Reklama w krajobrazie miasta – interes publiczny i prywatny
The Role of Outdoor Advertisements in the Landscape of a City – Public and Private Interests
Monika Płuciennik
Marta Sylla
Eleonora Gonda-Soroczyńska
DOI: 10.30825/5.ak.104.2017.55.2

STRESZCZENIE


Reklama zewnętrzna wywiera znaczny wpływ na krajobraz miasta, jest jego nieodłącznym i integralnym elementem. Przez inwestorów jest traktowana jako przekaźnik informacji o produkcie, który dociera w sposób bezpośredni do klientów. Jej zadaniem jest wskazanie lokalizacji, a także promocja marki, znaku i wizerunku firmowego. Z drugiej strony, reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca oraz wpływa na ład przestrzenny. Kontrola umieszczania reklam i oznakowania zewnętrznego w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest procesem trudnym do opanowania. Miasta coraz częściej dostrzegają problem chaosu reklamowego. Bronią się przed nim za pomocą uchwał określających zasady i warunki sytuowania reklam, a także tworząc parki kulturowe. Celem artykułu jest ocena wpływu reklam na krajobraz miast z perspektywy interesu publicznego i prywatnego. Interes prywatny jest rozumiany przede wszystkim poprzez korzyści ekonomiczne. Natomiast interes publiczny jest postrzegany szerzej jako korzyści kulturowe, wpływające na jakość życia i funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, poprawę estetyki, ale również aspekty ekonomiczne. Z analizy wynika, że na ograniczeniach najbardziej korzysta interes publiczny, bez znaczących negatywnych skutków dla interesu prywatnego.

Cechy wspólne użytkowników przestrzeni miejskich umożliwiające wyodrębnienie społeczności na przykładzie Kielc
Common Features of Urban Space Users that Allow for Distinction of a Community on the Example of Kielce
Adam Sebastian Górski
DOI: 10.30825/5.ak.105.2017.55.2

STRESZCZENIE


Artykuł prezentuje podstawy teoretyczne i możliwości, jakie wynikają z przeprowadzenia segmentacji wśród mieszkańców miast. Segmentacja ta polega na wydzieleniu poszczególnych interesariuszy przestrzeni miejskiej, na podstawie ich subiektywnych odczuć względem przestrzeni (waloryzacja przestrzeni), poczucia tożsamości lokalnej, a także ich codziennego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Pogłębione badania interdyscyplinarne obejmujące zagadnienia dotyczące aspektów psychologicznych, socjologicznych, przestrzennych (geograficznych) i marketingowych umożliwiają dokładniejsze poznanie użytkowników określonej przestrzeni miejskiej, a tym samym głębsze zrozumienie ich zachowań, preferencji w przestrzeni zurbanizowanej (w kontekście miasta, obszaru funkcjonalnego czy metropolitalnego). Opracowana metodologia badań umożliwia pełniejsze włączenie mieszkańców w proces planowania i programowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez rozpoznanie określonych interesariuszy przestrzeni–zbiorowości. Badania oparte na interdyscyplinarnym podejściu do użytkowników przestrzeni miejskiej umożliwiają sprawniejszy przebieg zarówno procesu diagnozowania, programowania, wdrażania i ewaluacji dokumentów strategicznych, jak i oceny poszczególnych działań w przestrzeni miejskiej.

PREZENTACJE
Metamorfoza węzłów przesiadkowych ze szczególnym uwzględnieniem placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
Metamorphosis of Grunwaldzki Square in Wrocław – from Integrated Interchange to Town Square
Robert Masztalski
Agnieszka Wicińska
DOI: 10.30825/5.ak.106.2017.55.2

STRESZCZENIE


Obecnie coraz częściej zarówno urbaniści, jak i architekci w swoich działaniach dążą do odzyskiwania pieszych przestrzeni publicznych. Jednym ze sposobów takiego odzyskiwania jest przeprojektowywanie układów komunikacji w centrach miast w celu zmiany proporcji pomiędzy ruchem kołowym a pieszym i rowerowym, zaś konkretniej rzecz ujmując – zwiększenie przestrzeni dla ruchu pieszych i rowerzystów. Władze wielu miast na całym świecie, dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków do życia dla mieszkańców, decydują się na odważne, a czasem nawet nieco kontrowersyjne rozwiązania, jednak co najważniejsze – skuteczne. Poprawa jakości transportu zbiorowego, wytyczanie nowych ścieżek rowerowych oraz tworzenie ich sieci czy wygospodarowywanie terenów, na których stają najzwyklejsze stoliki i krzesła, ławki i donice z kwiatami, to działania podnoszące atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych oraz krajobrazu miasta, poziom zadowolenia wśród mieszkańców, a także atrakcyjność terenu pod względem ekonomicznym. W niniejszym opracowaniu podano przykłady takich przemian przestrzennych z różnych miast. Badaniom poddano historię placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu oraz jego przemiany na przestrzeni ostatnich lat. Spróbowano również przedstawić warianty zmiany zagospodarowania przestrzennego tego terenu.


Wschodnia część średniowiecznego Wrocławia–centrum rekreacyjno-kulturalne miasta na miarę XXI wieku
The Eastern Part of Medieval Wrocław as a Cultural and Recreational Center of the City of the 21st Century
Luba Smirnowa
DOI: 10.30825/5.ak.107.2017.55.2

STRESZCZENIE


Tereny wschodniej części Starego Miasta Wrocławia wydają się być szczególnym miejscem na mapie miasta. Jednym z nielicznie zachowanych obiektów jest zespół pobernardyński, w którym obecnie mieści się Muzeum Architektury. Wybudowany na obrzeżach XV-wiecznego miasta już wtedy pełnił ważną funkcję w społecznym i duchowym rozwoju mieszkańców. Do dziś jest wyjątkowym pomnikiem tych czasów oraz jednym z ogniw kulturalnego życia wrocławian i turystów, lecz przylegające do niego tereny zmieniły się nie do poznania. W artykule nastąpi próba scharakteryzowania zmian w tkance urbanistycznej tej części miasta, dzięki którym wcześniejsza zabudowa mieszkaniowa została przekształcona w budynki użyteczności publicznej, będące jednymi z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego mieszkańców oraz obiektami nowoczesnej architektury o światowej skali.

Funkcjonowanie i wizerunek wybranych wrocławskich osiedli mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku
The Functioning and Image of Selected Wrocław Housing Estates From the Second Half of The 20th Century
Ewa Dyk
DOI: 10.30825/5.ak.108.2017.55.2

STRESZCZENIE


Zmiany cywilizacyjne na przełomie wieków miały wpływ na kondycję dzisiejszego społeczeństwa i tym samym na obraz przestrzeni, w której odbywa się życie społeczne. Urbanizacja zachodząca przez dziesięciolecia przyczyniła się do powstania zjawisk i problemów, z którymi borykają się obecnie miasta oraz ich istniejące zasoby mieszkaniowe. Osiedla mieszkaniowe ulegają ciągłym przekształceniom, zmienia się ich przestrzeń, zmieniają się mieszkańcy oraz jakość życia. Dlatego warto badać je stale, na różne sposoby, monitorując zmiany przestrzenne i społeczne. Zamierzeniem pracy jest rozpoznanie trzech wybranych wrocławskich zespołów mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku – Popowic, Różanki i Gaju, głównie w aspekcie urbanistyczno-architektonicznym i społecznym, w celu określenia ich problemów, poznania potrzeb mieszkańców oraz obrazu ich miejsca zamieszkania. Wyniki ukazują związek między strukturą funkcjonalno-przestrzenną wrocławskich osiedli blokowych a wizerunkiem w opinii mieszkańców. Ponadto sformułowano wytyczne, które mogą posłużyć spółdzielniom, radom osiedli i władzy lokalnej do stworzenia kompleksowej koncepcji rewitalizacji i rozwoju badanych osiedli. Dałoby to szansę na prowadzenie kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości życia i ładu przestrzennego założeń mieszkaniowych, ograniczenie inwestycji i działań rewitalizacyjnych niespójnych z ich koncepcją urbanistyczną oraz ochronę przestrzeni publicznych i terenów zielonych; czyli to, na co składa się na wizerunek osiedla.


FORUM

Budżet Obywatelski Lublina partycypacyjnym narzędziem realizacji potrzeb mieszkańców Lublina
Lublin Civic Budgeting as a Participatory Instrument for Implementing the Needs of the Residents of Lublin
Kinga Małgorzata Jarmołowicz
DOI: 10.30825/5.ak.109.2017.55.2

STRESZCZENIE


Miasto to nie tylko obszar geograficzny, wytyczony przez znaki i granice, to mieszkańcy, budujący jego przestrzeń i wizerunek. Skuteczne kierowanie miastem to wdrażanie polityki partycypacyjnego zarządzania przestrzenią miejską, obejmującej aktywne włączenie społeczeństwa w procesy współdecydowania. Zaangażowanie mieszkańców w politykę kreowania przestrzeni urbanistycznej zdobywa coraz większą przychylność władz lokalnych, regulujących zasady współpracy z obywatelami w przepisach prawa lokalnego i krajowego. Poniżej przedstawiono partycypacyjny model zarządzania miastem na przykładzie Lublina, obejmujący szereg działań angażujących mieszkańców w procesy współdecydowania. Na podstawie analizy trzech edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina przybliżono zaangażowanie mieszkańców w procesy tworzenia przestrzeni miejskiej. W artykule zaprezentowano rozwiązania zaproponowane przez obywateli i wnioski z realizacji procedury. Czasami są to drobne zmiany najbliższego otoczenia wnioskodawcy, innym razem pomysły rozwiązań zastosowanych w kilku dzielnicach. Zawsze stanowią jednak odzwierciedlenie potrzeb społecznych. Patrząc na miasto jako miejsce realizacji potrzeb mieszkańców, nie można pominąć narzędzi stanowiących środek do ich realizacji. Każde miasto buduje własny kodeks działania. Sukces mieszkańców w realizacji swoich projektów to sukces włodarzy w realizacji partycypacyjnej polityki zarządzania.

Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji potrzeb mieszkańców na przykładzie Wrocławia
Civic Budget as an Instrument for Meeting the Needs of the Citizens on the Example of Wrocław
Hanna Adamiczka
DOI: 10.30825/5.ak.110.2017.55.2

STRESZCZENIE


Partycypacja społeczna jest coraz bardziej ceniona i wykorzystywana do realizacji potrzeb mieszkańców w miastach. Istnieje wiele różnych form umożliwiających współdecydowanie o inwestycjach w mieście. Jedną z nich jest budżet obywatelski (budżet partycypacyjny), czyli proces umożliwiający mieszkańcom bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. W artykule przedstawiono działanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Wrocławia: omówiono cele i założenia Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO), przedstawiono dane liczbowe związane z aktywnością mieszkańców oraz aspektem finansowym, zademonstrowano przykładowe projekty mieszkańców. W 2013 roku odbył się projekt pilotażowy, na jego podstawie od 2014 r. działa WBO, którego popularność rośnie – w 2016 r. oddano 104 884 głosy.

 

Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion