pol    eng

ARCHIWUM

1/2017 - Wizerunek miasta / Image of the City

1   Nr 1/2017, vol. 54

Wizerunek miasta
Image of the City

STRESZCZENIA str. 82
POBIERZ CAŁY NUMER (8,64MB)

k1 2017PROBLEMY

Wizerunek miasta czy miasto - ikona?
The Image of the City or a City Icon?
Bogusław Podhalański
DOI: 10.30825/5.ak.98.2017.54.1

{mooblock=STRESZCZENIE}

Syntetyczny, graficzny obraz miasta staje się znakiem, po którym – jak niegdyś dzięki herbowi – rozpoznaje się w sekundzie to, z czym dogłębne zapoznanie się wymaga więcej czasu. Miasto, o ile jego walory są szeroko znane i łatwo rozpoznawalne, samo zaczyna odgrywać rolę „ikony” – symbolu, bezbłędnie kojarzącego się z ofertą kulturową i ekonomiczną, którą przybysz może w nim znaleźć i staje się jego współczesnym obrazem.

{/mooblock}
Wrocławski Budżet  Obywatelski jako narzędzie wprowadzania zmian w krajobrazie osiedli Wrocławia
Wrocław Civic Budget as a Tool for Introducing Changes into the Landscapes of Wrocław’s Neighbourhoods

Robert Skrzypczyński
DOI: 10.30825/5.ak.99.2017.54.1
{mooblock=STRESZCZENIE}

W artykule opisano zgłaszane i wybrane projekty czterech pierwszych edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (2013–2016 r.) pod kątem proponowanych przez ich autorów zmian w krajobrazie wrocławskich osiedli. W tym celu zaklasyfikowano projekty do jednej z trzech kategorii: (1) projekty wprowadzające do krajobrazu osiedli Wrocławia nowy obiekt albo funkcję lub udoskonalające bądź rozbudowujące obiekt już istniejący (projekty „nowe”), (2) projekty dotyczące wyłącznie remontu lub utrzymania infrastruktury miejskiej oraz (3) projekty „mieszane” zawierające elementy działań obu ww. typów. Wyniki analizy wskazują, że projekty „nowe” stanowią dominującą grupę zgłaszanych i wybieranych projektów, a ich średni odsetek stopniowo wzrastał w kolejnych edycjach WBO. Wyniki poddano dyskusji w kontekście roli, jaką w kształtowaniu krajobrazu osiedli pełnią zgłaszane przez rady osiedla karty zadań inwestycyjnych. Dyskusja prowadzi do wniosków, że formalne wydzielenie projektów utrzymaniowo-remontowych może przynieść WBO więcej szkód niż pożytku, a rozwiązaniem wydaje się być wspomaganie rad osiedla w ich działaniach, dzięki którym uczestnicy WBO będą mogli skupić się na projektach wnoszących w krajobraz osiedli nowe obiekty lub funkcje. Co istotne, możliwe jest, że podobnie jak w przypadku budżetu oryginalnego budżetu partycypacyjnego z Porto Alegre, projekty te nadal będą miały za cel zmiany dotyczące podstawowych elementów infrastruktury miejskiej, a nie kreowania wyraźnych obiektów silnie oddziałujących na krajobraz miasta. W podsumowaniu autor zauważa jednak, że jeśli za cel budżetu partycypacyjnego przyjmie się realizację „prawa do miasta” mieszkańców, to należy rozszerzać, a nie zawężać możliwości wpływu obywateli na krajobraz i pozostałe aspekty struktury i funkcjonowania osiedli Wrocławia.

{/mooblock}
PREZENTACJE
Wpływ współczesnych przemian na wizerunek małego miasta w obszarze metropolitalnym
The Influence of Modern Changes on the Image of a Small Town within a Metropolitan Area
Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
DOI: 10.30825/5.ak.100.2017.54.1
{mooblock=STRESZCZENIE}

W niniejszym artykule autorka porusza temat współczesnych przemian w wybranych małych miastach położonych w granicach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz ich oddziaływania na przestrzeń miasteczek. Po 1989 roku małe miasta stanęły u progu intensywnych przemian funkcjonalnych, społecznych, a także przestrzennych wpływających na ich wizerunek. Przemiany te, z jednej strony, dały nowe możliwości rozwojowe i stworzyły liczne szanse, z drugiej natomiast – stały się przyczynkiem wielu zagrożeń mogących wpłynąć na miejski organizm wielopłaszczyznowo. Po ponad ćwierćwieczu można zaobserwować, jaki wpływ na strukturę przestrzenną, wizerunek miasta i jego tożsamość – jako elementy szczególnie wrażliwe na przekształcenia – miały te przemiany. W Krakowskim Obszarze Metropolitalnym wyróżnić można miasta, które po 1989 r. zaczęły być postrzegane jako „bardziej atrakcyjne” i z perspektywy 25 lat transformacji funkcjonalno-przestrzennych odnotowały liczne zmiany oraz te, które pozostały na uboczu. W przypadku miast intensywnie przekształcających się przyczyn upatrywać można zarówno w uwarunkowaniach (zachowane dziedzictwo kulturowe małych miast i ich otoczenia, położenie w obszarach cennych przyrodniczo, wartości krajobrazowe, dobra dostępność komunikacyjna względem Krakowa i inne), jak i w bezpośrednich działaniach mieszkańców i władz miasteczek (pozyskiwanie środków pomocowych, w tym unijnych, świadomość potencjału miasta, jego walorów i wartości oraz korzystanie z tego potencjału w sposób zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego, lub wręcz przeciwnie, w sposób prowadzący do unifikacji tożsamości miejsca). Współczesne przemiany wpływają na wizerunek stref centralnych miasteczek, odbiór ich obszarów zewnętrznych oraz kompozycję małego miasta jako całości. Celem niniejszej pracy jest wskazanie, które czynniki i w jaki sposób wpłynęły i nadal wpływają na przemiany wizerunku małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, oraz jaki jest przestrzenny efekt tych przemian. Zaproponowana metoda badawcza polegała na określeniu i zestawieniu walorów miejscowości o małomiasteczkowym charakterze (walory kulturowe materialne i niematerialne, walory przyrodnicze, walory krajobrazowe, zarówno w mieście, jak i jego otoczeniu) z funkcjami pełnionymi przez miasto i stopniem natężenia tych funkcji. Zakresem badań objęto 14 miejscowości. Otrzymane dane zestawiono ze stopniem zachowania małomiasteczkowego wizerunku w mieście. Na tej podstawie sformułowano wnioski pozwalające na określenie, które cechy szczególnie intensywnie wpływają na wizerunek małego miasta oraz w jaki jest wpływ współczesnych przemian na wizerunek miasteczka.

{/mooblock}
Analiza ekspozycji krajobrazowych dróg wjazdowych do miasta na przykładzie południowego Wrocławia
The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example of Southern Wrocław
Piotr Węgrzynowicz
DOI: 10.30825/5.ak.101.2017.54.1

{mooblock=STRESZCZENIE}

Ekspozycja krajobrazowa dróg wjazdowych do miasta to temat często poruszany w dyskusji dotyczącej problemów polskiej przestrzeni. W niniejszym artykule opisano próbę wytypowania na wybranym obszarze obiektów znajdujących się na styku dwóch wnętrz krajobrazowych, z których jednoreprezentowane jest przez cechy krajobrazu miejskiego. Miejsca takie mogłyby zostać uznane za krajobrazowe bramy do miasta. Poruszony problem cechuje złożony charakter, łączący w sobie zagadnienia architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, psychologii percepcji i marketingu miejskiego. Do realizacji badania zastosowano metodę transektu miejskiego na podstawie przeprowadzonego spaceru badawczego. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z części badawczej jest sugestia, że funkcję krajobrazowej bramy miejskiej mogą pełnić takie elementy infrastruktury jak mosty, wiadukty czy tunele. Z uwagi na ich położenie istotnym powinno być zapewnienie im należytego, reprezentatywnego charakteru. Artykuł skłania do refleksji na temat czytelności miasta oraz krajobrazu widzianego z drogi.
{/mooblock}


EKOLOGIA KRAJOBRAZU
Zagospodarowanie pól irygacyjnych Berlina jako wzorzec dla Wrocławia
Development of Berlin Sewage Farm as a Model for Wrocław

Aleksandra Gierko
DOI: 10.30825/5.ak.102.2017.54.1
{mooblock=STRESZCZENIE}

W artykule przybliżone zostały studia przypadków zrewitalizowanych pól irygacyjnych z obszaru Berlina i Brandenburgii, gdzie połączono funkcje ekologiczne i społeczne. Zagospodarowanie tych obiektów może stanowić asumpt do oceny potencjału nieprzekształconych pól irygacyjnych. Obszary podmokłe pełnią istotną rolę w kształtowaniu mikroklimatu, mogą też retencjonować duże ilości wody. W miastach chińskich odtwarza się zdegradowane tereny mokradeł oraz tworzy nową infrastrukturę, która będzie w stanie wchłonąć nadmiary deszczówki. Obecnie w Polsce podejmowane są pierwsze próby opracowania planów adaptacji miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców do zmian klimatu. Obszary pochodzenia antropogenicznego, takie jak pola irygacyjne, mogą zostać wcielone w system łagodzący skutki powodzi i silnych opadów deszczu, prowadzących do lokalnych podtopień. Tymczasem w obowiązujących dokumentach planistycznych postuluje się częściową zabudowę pól irygacyjnych Wrocławia. Bieżące kierunki przekształcania tego typu obiektów poprzemysłowych wskazują na funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i edukacyjne.

{/mooblock}

FORUM
Nocny Wizerunek Wrocławia: wartość, zagrożenia, możliwości
The Image of Wrocław at Night: Value, Risks, and Possibilities
Agata Łopuszyńska
DOI: 10.30825/5.ak.103.2017.54.1
{mooblock=STRESZCZENIE}

Artykuł przedstawia spojrzenie na nocny wizerunek Wrocławia z perspektywy jego wizualności oraz oceny zjawisk związanych z oświetlaniem przestrzeni miasta. Celem badań jest analiza tego wizerunku oraz ustalenie możliwych przyczyn stanu obecnego, mając na uwadze uwarunkowania historyczne, jak i trendy globalne. Artykuł wskazuje także na współczesne zagrożenia odnoszące się do oświetlania przestrzeni publicznej. Obecnie obraz miasta nocą zdominowany jest przez oświetlenie uliczne, podporządkowane głównie ruchowi drogowemu. Determinuje go także podejście techniczne, przyznające pierwszeństwo efektywności energetycznej. Z drugiej strony rośnie popularność iluminacji architektonicznych oraz oświetlenia komercyjnego. Wrocław od kilkunastu lat realizuje strategię oświetleniową, skupiając iluminacje wokół nabrzeży Odry. Świadome kształtowanie nocnego wizerunku przyczynia się jednak do marginalizacji roli oświetlenia ulicznego, które w największym stopniu oddziałuje na mieszkańców i użytkowników przestrzeni publicznej. Obiektywne spojrzenie na strukturę funkcjonalno-przestrzenną oświetlenia, poprzez dane satelitarne, dostarcza pełniejszych informacji w tym zakresie. Najjaśniejsze na tle całego miasta są obszary infrastruktury drogowej i technicznej oraz nagromadzonych iluminacji architektonicznych, a także strefy handlowe i przemysłowe. Przyczynia się to do tak zwanej ucieczki światła, potęgując zanieczyszczenie światłem. Niekorzystne zjawisko łuny miejskiej dotyczy szczególnie mieszkańców osiedli śródmiejskich oraz sprzyja występowaniu konfliktów przestrzennych. Wypracowanie całościowej strategii oświetleniowej, przy równoczesnym uregulowaniu sytuacji prawnej sztucznego oświetlenia, jest niezbędne do zachowania spójności i jakości nocnego obrazu Wrocławia.

{/mooblock}


 

2/2017 - Przemiany krajobrazu miejskiego / Urban landscape transformations

2   Nr 2/2017, vol. 55

Przemiany krajobrazu miejskiego
Urban landscape transformations


STRESZCZENIA str. 116
POBIERZ CAŁY NUMER (8,94MB)

k2 2017
PROBLEMY

Reklama w krajobrazie miasta – interes publiczny i prywatny
The Role of Outdoor Advertisements in the Landscape of a City – Public and Private Interests
Monika Płuciennik
Marta Sylla
Eleonora Gonda-Soroczyńska
DOI: 10.30825/5.ak.104.2017.55.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Reklama zewnętrzna wywiera znaczny wpływ na krajobraz miasta, jest jego nieodłącznym i integralnym elementem. Przez inwestorów jest traktowana jako przekaźnik informacji o produkcie, który dociera w sposób bezpośredni do klientów. Jej zadaniem jest wskazanie lokalizacji, a także promocja marki, znaku i wizerunku firmowego. Z drugiej strony, reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca oraz wpływa na ład przestrzenny. Kontrola umieszczania reklam i oznakowania zewnętrznego w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest procesem trudnym do opanowania. Miasta coraz częściej dostrzegają problem chaosu reklamowego. Bronią się przed nim za pomocą uchwał określających zasady i warunki sytuowania reklam, a także tworząc parki kulturowe. Celem artykułu jest ocena wpływu reklam na krajobraz miast z perspektywy interesu publicznego i prywatnego. Interes prywatny jest rozumiany przede wszystkim poprzez korzyści ekonomiczne. Natomiast interes publiczny jest postrzegany szerzej jako korzyści kulturowe, wpływające na jakość życia i funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, poprawę estetyki, ale również aspekty ekonomiczne. Z analizy wynika, że na ograniczeniach najbardziej korzysta interes publiczny, bez znaczących negatywnych skutków dla interesu prywatnego.
{/mooblock}
Cechy wspólne użytkowników przestrzeni miejskich umożliwiające wyodrębnienie społeczności na przykładzie Kielc
Common Features of Urban Space Users that Allow for Distinction of a Community on the Example of Kielce
Adam Sebastian Górski
DOI: 10.30825/5.ak.105.2017.55.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Artykuł prezentuje podstawy teoretyczne i możliwości, jakie wynikają z przeprowadzenia segmentacji wśród mieszkańców miast. Segmentacja ta polega na wydzieleniu poszczególnych interesariuszy przestrzeni miejskiej, na podstawie ich subiektywnych odczuć względem przestrzeni (waloryzacja przestrzeni), poczucia tożsamości lokalnej, a także ich codziennego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Pogłębione badania interdyscyplinarne obejmujące zagadnienia dotyczące aspektów psychologicznych, socjologicznych, przestrzennych (geograficznych) i marketingowych umożliwiają dokładniejsze poznanie użytkowników określonej przestrzeni miejskiej, a tym samym głębsze zrozumienie ich zachowań, preferencji w przestrzeni zurbanizowanej (w kontekście miasta, obszaru funkcjonalnego czy metropolitalnego). Opracowana metodologia badań umożliwia pełniejsze włączenie mieszkańców w proces planowania i programowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez rozpoznanie określonych interesariuszy przestrzeni–zbiorowości. Badania oparte na interdyscyplinarnym podejściu do użytkowników przestrzeni miejskiej umożliwiają sprawniejszy przebieg zarówno procesu diagnozowania, programowania, wdrażania i ewaluacji dokumentów strategicznych, jak i oceny poszczególnych działań w przestrzeni miejskiej.
{/mooblock}

PREZENTACJE
Metamorfoza węzłów przesiadkowych ze szczególnym uwzględnieniem placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
Metamorphosis of Grunwaldzki Square in Wrocław – from Integrated Interchange to Town Square
Robert Masztalski
Agnieszka Wicińska
DOI: 10.30825/5.ak.106.2017.55.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Obecnie coraz częściej zarówno urbaniści, jak i architekci w swoich działaniach dążą do odzyskiwania pieszych przestrzeni publicznych. Jednym ze sposobów takiego odzyskiwania jest przeprojektowywanie układów komunikacji w centrach miast w celu zmiany proporcji pomiędzy ruchem kołowym a pieszym i rowerowym, zaś konkretniej rzecz ujmując – zwiększenie przestrzeni dla ruchu pieszych i rowerzystów. Władze wielu miast na całym świecie, dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków do życia dla mieszkańców, decydują się na odważne, a czasem nawet nieco kontrowersyjne rozwiązania, jednak co najważniejsze – skuteczne. Poprawa jakości transportu zbiorowego, wytyczanie nowych ścieżek rowerowych oraz tworzenie ich sieci czy wygospodarowywanie terenów, na których stają najzwyklejsze stoliki i krzesła, ławki i donice z kwiatami, to działania podnoszące atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych oraz krajobrazu miasta, poziom zadowolenia wśród mieszkańców, a także atrakcyjność terenu pod względem ekonomicznym. W niniejszym opracowaniu podano przykłady takich przemian przestrzennych z różnych miast. Badaniom poddano historię placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu oraz jego przemiany na przestrzeni ostatnich lat. Spróbowano również przedstawić warianty zmiany zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
{/mooblock}

Wschodnia część średniowiecznego Wrocławia–centrum rekreacyjno-kulturalne miasta na miarę XXI wieku
The Eastern Part of Medieval Wrocław as a Cultural and Recreational Center of the City of the 21st Century
Luba Smirnowa
DOI: 10.30825/5.ak.107.2017.55.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Tereny wschodniej części Starego Miasta Wrocławia wydają się być szczególnym miejscem na mapie miasta. Jednym z nielicznie zachowanych obiektów jest zespół pobernardyński, w którym obecnie mieści się Muzeum Architektury. Wybudowany na obrzeżach XV-wiecznego miasta już wtedy pełnił ważną funkcję w społecznym i duchowym rozwoju mieszkańców. Do dziś jest wyjątkowym pomnikiem tych czasów oraz jednym z ogniw kulturalnego życia wrocławian i turystów, lecz przylegające do niego tereny zmieniły się nie do poznania. W artykule nastąpi próba scharakteryzowania zmian w tkance urbanistycznej tej części miasta, dzięki którym wcześniejsza zabudowa mieszkaniowa została przekształcona w budynki użyteczności publicznej, będące jednymi z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego mieszkańców oraz obiektami nowoczesnej architektury o światowej skali.
{/mooblock}
Funkcjonowanie i wizerunek wybranych wrocławskich osiedli mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku
The Functioning and Image of Selected Wrocław Housing Estates From the Second Half of The 20th Century
Ewa Dyk
DOI: 10.30825/5.ak.108.2017.55.2

{mooblock=STRESZCZENIE}
Zmiany cywilizacyjne na przełomie wieków miały wpływ na kondycję dzisiejszego społeczeństwa i tym samym na obraz przestrzeni, w której odbywa się życie społeczne. Urbanizacja zachodząca przez dziesięciolecia przyczyniła się do powstania zjawisk i problemów, z którymi borykają się obecnie miasta oraz ich istniejące zasoby mieszkaniowe. Osiedla mieszkaniowe ulegają ciągłym przekształceniom, zmienia się ich przestrzeń, zmieniają się mieszkańcy oraz jakość życia. Dlatego warto badać je stale, na różne sposoby, monitorując zmiany przestrzenne i społeczne. Zamierzeniem pracy jest rozpoznanie trzech wybranych wrocławskich zespołów mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku – Popowic, Różanki i Gaju, głównie w aspekcie urbanistyczno-architektonicznym i społecznym, w celu określenia ich problemów, poznania potrzeb mieszkańców oraz obrazu ich miejsca zamieszkania. Wyniki ukazują związek między strukturą funkcjonalno-przestrzenną wrocławskich osiedli blokowych a wizerunkiem w opinii mieszkańców. Ponadto sformułowano wytyczne, które mogą posłużyć spółdzielniom, radom osiedli i władzy lokalnej do stworzenia kompleksowej koncepcji rewitalizacji i rozwoju badanych osiedli. Dałoby to szansę na prowadzenie kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości życia i ładu przestrzennego założeń mieszkaniowych, ograniczenie inwestycji i działań rewitalizacyjnych niespójnych z ich koncepcją urbanistyczną oraz ochronę przestrzeni publicznych i terenów zielonych; czyli to, na co składa się na wizerunek osiedla.
{/mooblock}


FORUM

Budżet Obywatelski Lublina partycypacyjnym narzędziem realizacji potrzeb mieszkańców Lublina
Lublin Civic Budgeting as a Participatory Instrument for Implementing the Needs of the Residents of Lublin
Kinga Małgorzata Jarmołowicz
DOI: 10.30825/5.ak.109.2017.55.2
{mooblock=STRESZCZENIE}
Miasto to nie tylko obszar geograficzny, wytyczony przez znaki i granice, to mieszkańcy, budujący jego przestrzeń i wizerunek. Skuteczne kierowanie miastem to wdrażanie polityki partycypacyjnego zarządzania przestrzenią miejską, obejmującej aktywne włączenie społeczeństwa w procesy współdecydowania. Zaangażowanie mieszkańców w politykę kreowania przestrzeni urbanistycznej zdobywa coraz większą przychylność władz lokalnych, regulujących zasady współpracy z obywatelami w przepisach prawa lokalnego i krajowego. Poniżej przedstawiono partycypacyjny model zarządzania miastem na przykładzie Lublina, obejmujący szereg działań angażujących mieszkańców w procesy współdecydowania. Na podstawie analizy trzech edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina przybliżono zaangażowanie mieszkańców w procesy tworzenia przestrzeni miejskiej. W artykule zaprezentowano rozwiązania zaproponowane przez obywateli i wnioski z realizacji procedury. Czasami są to drobne zmiany najbliższego otoczenia wnioskodawcy, innym razem pomysły rozwiązań zastosowanych w kilku dzielnicach. Zawsze stanowią jednak odzwierciedlenie potrzeb społecznych. Patrząc na miasto jako miejsce realizacji potrzeb mieszkańców, nie można pominąć narzędzi stanowiących środek do ich realizacji. Każde miasto buduje własny kodeks działania. Sukces mieszkańców w realizacji swoich projektów to sukces włodarzy w realizacji partycypacyjnej polityki zarządzania.
{/mooblock}
Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji potrzeb mieszkańców na przykładzie Wrocławia
Civic Budget as an Instrument for Meeting the Needs of the Citizens on the Example of Wrocław
Hanna Adamiczka
DOI: 10.30825/5.ak.110.2017.55.2
{mooblock=STRESZCZENIE}
Partycypacja społeczna jest coraz bardziej ceniona i wykorzystywana do realizacji potrzeb mieszkańców w miastach. Istnieje wiele różnych form umożliwiających współdecydowanie o inwestycjach w mieście. Jedną z nich jest budżet obywatelski (budżet partycypacyjny), czyli proces umożliwiający mieszkańcom bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. W artykule przedstawiono działanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Wrocławia: omówiono cele i założenia Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO), przedstawiono dane liczbowe związane z aktywnością mieszkańców oraz aspektem finansowym, zademonstrowano przykładowe projekty mieszkańców. W 2013 roku odbył się projekt pilotażowy, na jego podstawie od 2014 r. działa WBO, którego popularność rośnie – w 2016 r. oddano 104 884 głosy.
{/mooblock}

 

4/2017 XX Forum Architektury Krajobrazu / XX Forum of Landscape Architecture

okladka 2   Nr 4/2017, vol. 57

XX Forum Architektury Krajobrazu
XX Forum of Landscape Architecture

STRESZCZENIA str.
POBIERZ CAŁY NUMER (5,35MB)

k4 2017
PROBLEMY

Krajobraz w czasach populizmu i post-prawdy
The Landscape in Times of Populism and Post-truth
Aleksander Böhm
DOI: 10.30825/5.ak.117.2017.57.4

{mooblock=STRESZCZENIE}

Fascynacja krajobrazem, która doprowadziła z końcem XIX w. do wyodrębnienia sztuki tworzenia i ochrony piękna w otoczeniu człowieka jako zawodu, zawsze była udziałem elit. Gdy społeczeństwo podąża za upodobaniami elit, poziom kultury podnosi się, natomiast gdy jest odwrotnie i elity kierują się głosem ludu – w kulturze pojawia się regres. To co dzieje się w Polsce od 20 lat bez wątpienia można nazwać pauperyzacją planowania. W populistycznej atmosferze znika świadomość istoty planowania, tego mianowicie że dobry plan powinien oferować coś więcej niż oczekują jego przyszli użytkownicy. W tym tkwi innowacyjny walor planu i sedno postępu cywilizacyjnego. Tak od dawna działo się i nadal dzieje się w krajach, którym zazdrościmy standardu życia. Forum Architektury Krajobrazu od 20 lat jest okazją do wymiany myśli. Dziś należy wrócić do tematu, od którego zaczynaliśmy – do dydaktyki! Aby poprzez jej rzetelność podnosić poziom kapitału społecznego, nie ulegając dewiacji o „szkodliwości puszczy w puszczy”, choćby ten czy inny minister nas za to głaskał. Obowiązkiem wyższej uczelni – niezmiennym od czasów Akademii Platońskiej – jest przygotowanie młodych ludzi do tego, aby stali się elitą zdolną do poszukiwania prawdy oraz do tworzenia i krzewienia wysokich wartości na podstawie prawdy. Funkcjonowanie elit, a więc mniejszości wśród większości, jest w demokracji trudne. Ale to nie usprawiedliwia bezradności i bezczynności. Na polu dydaktyki mamy łatwiej, możemy robić swoje, nie zwracając uwagi na sondażowe słupki. Zatem: Róbmy swoje! Kształćmy elity!
{/mooblock}

Problematyka i zakres badań parków miejskich w Polsce w XXI wieku (na podstawie Bazy Nauki Ceon)

Urban Park as a Subject of Research in the 21st Century in Poland, on the Basis of Ceon Database
Barbara Szulczewska
Renata Giedych
Gabriela Maksymiuk
DOI: 10.30825/5.ak.118.2017.57.4

{mooblock=STRESZCZENIE}

Parki miejskie stanowią jeden z najstarszych i ciągle rozwijanych elementów systemu terenów zieleni w miastach. Ich typy, funkcje i znaczenie charakteryzuje zmienność w czasie. Niezmiennie pozostaje jednak zainteresowanie parkami zarówno ze strony mieszkańców miast, jak i osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem i utrzymaniem parków. Badania prowadzone przez naukowców powinny wspomagać identyfikację współczesnych potrzeb, zgłaszanych przez użytkowników parków, jak i odpowiadać na pytania dotyczące ich dalszego rozwoju, w tym pożądanych przekształceń. Celem artykułu jest identyfikacja tematyki i zakresu badań, podejmowanych w związku z kondycją i znaczeniem parków w ostatnim dwudziestoleciu. Badaniami objęto zarówno naukowe oraz popularnonaukowe, których tematyka dotyczyła szeroko rozumianego kształtowania parków miejskich. Badania oparto na zawartości Bazy Nauki Ceon (http://bibliotekanauki.ceon.pl), obejmującej m.in. bazy AGRO, BazTech, BazEkon, CEJSH, DML-PL oraz PSJD. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
  • wśród podejmowanych zagadnień dominują „opisy parków”; mają one charakter informacyjny, czyli charakteryzują konkretny park lub parki, albo problemowy, czyli przedstawiają ogólniejsze zagadnienie, w którym opisywany park stanowi punkt odniesienia lub przykład;
  • pozostałe zagadnienia, liczne i różnorodne, stanowią przedmiot niewielkich grup artykułów albo wręcz artykułów pojedynczych; trudno zatem mówić tu o jakichkolwiek tendencjach w problematyce.

{/mooblock}


Prawne i organizacyjne uwarunkowania polskiej architektury krajobrazu w latach 1998-2017
Legal and organizational aspects of Polish landscape architecture in the years 1998 - 2017
Sobota Marcin
Drabiński Andrzej
DOI: 10.30825/5.ak.119.2017.57.4

{mooblock=STRESZCZENIE}

Autorzy dokonali analizy wybranych uwarunkowań polskiej architektury krajobrazu w ostatnim dwudziestoleciu. Szczególny nacisk położony został na zmiany w polskim ustawodawstwie, gdzie autorzy ukazują m.in., w jaki sposób ustawodawca, dokonując zmian w przepisach, wprowadza postanowienia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do krajowego porządku prawnego. Ponadto autorzy przytaczają liczne legalne definicje pojęć znajdujące się w aktach prawa powszechnie obowiązujących, wykorzystywane w praktyce przez architekta krajobrazu. W artykule wskazano również prawne uwarunkowania wykonywania zawodu architekta krajobrazu. Autorzy w ramach uwarunkowań organizacyjnych architektury krajobrazu dokonali przeglądu ogólnopolskich organizacji pozarządowych, których celami są promowanie i rozwój architektury krajobrazu jako dyscypliny naukowej i zawodowej.
{/mooblock}

PREZENTACJE

Wykorzystanie metodyki audytu krajobrazowego w ekspertyzie wartości kulturowo-estetycznych krajobrazu (studium przypadku)
Use of Landscape Audit Methodology for the Cultural-Aesthetic Values Evaluation (Case Study)
Magdalena Czałczyńska-Podolska
Magdalena Rzeszotarska-Pałka
10.30825/5.ak.120.2017.57.4

{mooblock=STRESZCZENIE}
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774) – tzw. ustawa krajobrazowa nałożyła na samorządy województw obowiązek przeprowadzenia audytu krajobrazowego. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie wykonanej ekspertyzy wartości kulturowo-estetycznych krajobrazu w gminie Drawsko Pomorskie możliwości wykorzystania metodyki audytu krajobrazowego. Ponieważ postępowanie metodyczne zgodne z audytem krajobrazowym dostosowane jest do analiz wielkoskalowych dotyczących całych województw, na potrzeby wykonanego opracowania zrezygnowano z elementów niemających odniesienia do będącego przedmiotem analiz terenu, takich jak wskazanie i opracowanie kart krajobrazów priorytetowych (na opracowanym terenie brak jest krajobrazów priorytetowych). Zgodnie z metodyką audytu prace objęły:

  • kwerendę i zgromadzenie informacji o terenie, w tym studia terenowe;
  • charakterystykę krajobrazu, w której sporządzono identyfikację walorów kulturowo-estetycznych;
  • identyfikację i ocenę zagrożeń walorów kulturowo-estetycznych krajobrazu.

Dodatkowo, na potrzeby opracowania wykonano analizę dostępności widokowej terenu, składającą się z części opisowej i graficznej w celu zweryfikowania jego potencjalnego wpływu na percepcję krajobrazu. W efekcie tak przeprowadzonych badań możliwe stało się określenie przydatności metodyki audytu krajobrazowego do opracowań dotyczących oceny krajobrazu.
{/mooblock}


FORUM


Problemy rewaloryzacji klasztornych założeń ogrodowych na przykładzie dziedzictwa cysterskiego
Problems with the Restoration of Monastic Garden Complexes on the Example of Cistercian Heritage
Małgorzata Milecka
10.30825/5.ak.121.2017.57.4
{mooblock=STRESZCZENIE}

Klasztory wraz z towarzyszącym im kontekstem krajobrazowym swymi kulturowymi korzeniami sięgają średniowiecza i są obecne w Polsce w ciągu całej jej historii, pełniąc przez ten czas ważne funkcje kulturotwórcze. Ogrody towarzyszące klasztorom od wieków stanowiły specyficzny model przestrzenny w Europie. Założenia te w zależności od ulokowania i losów dziejowych poszczególnych zgromadzeń z czasem ulegały przekształceniom, osiągając współczesne formy, a ich relikty w różnym stopniu nadal są czytelne w krajobrazie i wymagają właściwej ochrony. Współcześnie w związku z zaistniałymi zmianami w użytkowaniu zespołów klasztornych i poklasztornych przyjmują bowiem odmienne od tradycyjnych funkcje i formy, często też mają różny przekaz znaczeniowy. Nierzadko powoduje to zatracanie ich ponadczasowych wartości. W artykule przestawiono główne problemy konserwacji unikatowej i spójnej kulturowo grupy założeń pocysterskich wraz z ukazaniem współczesnych modelowych przykładów zagospodarowania obiektów zagranicznych (Fontenay, Maulbronn, Poblet, Alcobaça) uznanych za najbardziej wartościowe poprzez wpis na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO oraz zespołów polskich, uznanych za Pomniki Historii (w kolejności wpisów: Krzeszów, Ląd, Sulejów, Pelplin, Kołbacz, Trzebnica, Wąchock). Prezentacji tej towarzyszy refleksja:
1. Czy ogród jest dokumentem przeszłości o wartości nade wszystko historycznej i naukowej, jak czuli to Ruskin czy Riegl;
2. Czy też ogród jest dziełem sztuki o wartości estetycznej i użytkowej, w którym ma być pięknie i przyjemnie i które – jak chciał Viollet-le-Duc – ma prezentować kompletną jednolitą stylowo całość?
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie, lub choćby uświadomienie problemu, jest szczególnie ważne w kontekście rewaloryzacji zespołów, o tradycji sięgającej korzeni naszej kultury.
{/mooblock}

 


10.30825/5.ak.120.2017.57.4

3/2017 - Alternatywne formy zieleni / Alternative forms of green

3-2017   Nr 3/2017, vol. 56

Alternatywne formy zieleni
Alternative forms of green

STRESZCZENIA str.
POBIERZ CAŁY NUMER (6,6MB)

k3 2017PROBLEMY

Klasyfikacja Roślinnych Ścian z uwzględnieniem polskich tradycji językowych
Classification of Green Walls in Consideration to Polish Tradition
Marta Weber-Siwirska
Daniel Skarżyński
Ewa Walter
Katarzyna Wróblewska
DOI: 10.30825/5.ak.111.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zauważalny jest silny wzrost liczby żyjących ścian w polskich miastach. Jest to spowodowane przede wszystkim gęstniejącą zabudową i w związku z tym ubywaniem przestrzeni dla terenów zieleni, ale także modą na pionowe układy wegetacyjne. Coraz częściej powstają dokumentacje projektowe oraz opinie rzeczoznawców dotyczące roślinnych ścian i ogrodów wertykalnych. Niestety, części opisowe poszczególnych opracowań znacznie różnią się między sobą zawartością merytoryczną, a czasem pojawiają się błędy wprowadzające sprzeczne stwierdzenia, nawet w obrębie jednej pracy. W obliczu rosnącej popularności żyjących ścian wydaje się konieczne wprowadzenie ujednoliconej nomenklatury i klasyfikacji tych założeń. W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” zespół składający się zarówno z pracowników naukowych, jak i projektantów oraz wykonawców żyjących ścian podjął się próby zdefiniowania poszczególnych ich rodzajów. Propozycje podziału i nazewnictwa żyjących ścian były szeroko dyskutowane w gronie specjalistów ze świata nauki oraz praktyków. Prace prowadzone były na podstawie opracowań naukowych, jak również doświadczeń praktycznych w warunkach klimatycznych naszego kraju. Niniejsze opracowanie przedstawia zaakceptowane przez roboczy zespół pojęcia dotyczące klasyfikacji żyjących ścian z podaniem ich definicji oraz uzasadnieniem zaproponowanego nazewnictwa w języku polskim.
{/mooblock}

Nomenklatura dotycząca zielonych dachów w Polsce – przegląd pojęć w odniesieniu do teorii i praktyki
Polish Terminology Referring to Green Roofs – a Review of Terms in Reference to Theory and Practice
Ewa Walter
Katarzyna Wróblewska
Marta Weber-Siwirska
Daniel Skarżyński
DOI: 10.30825/5.ak.112.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Rynek zielonych dachów w Polsce rozwija się coraz szybciej, zwłaszcza w dużych metropoliach, gdzie rozwiązania te stanowią alternatywną formę dla terenów zieleni w zwartej strukturze zabudowy. Zielone dachy leżą również w polu zainteresowań polskich naukowców, ponieważ wciąż brakuje nam krajowych badań w tej dziedzinie, dostosowanych do polskich warunków przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych. Wzmożony rozwój zielonych dachów generuje potrzebę dokształcania się w tym zakresie – zarówno na poziomie akademickim, jak i zawodowym czy administracyjnym. Niestety, w ofercie edukacyjnej wciąż jest mało publikacji podejmujących temat zielonych dachów w sposób całościowy i uporządkowany, bazujący nie na zagranicznych, ale na polskich doświadczeniach i wynikach badań. Istotnym problemem jest niedopracowana terminologia funkcjonująca w środowisku naukowców i praktyków. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd pojęć w dziedzinie zielonych dachów i proponuje ujednolicenie wybranych definicji, dzięki czemu można uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Prezentowany materiał może zostać wykorzystany jako baza dla nomenklatury zielonych dachów w Polsce. Został on wypracowany przez Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone przy udziale naukowców i praktyków w dziedzinie zielonych dachów w Polsce.
{/mooblock}

PREZENTACJE
Research on Community Garden Practice - Taking ‘the Kid’s Garden’ in Hunan Agricultural University as an Example
Zhanxi Zhou
Yihan Huang
Zhaohui Hu
Chen Zhou
DOI: 10.30825/5.ak.113.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
As a form of urban green space, community gardens have provided urban residents with various environments, to satisfy their social, economic and health interests. For the purposes of creating public, open and shared spaces, this article summarizes and contrasts the history of the community garden development in Europe and America, while analyzing the development situation of China as well. Taking “the Kid’s Garden” in Hunan Agricultural University as an example, the authors discuss the whole practice process in three aspects: the layout design, the construction process, and the operation and maintenance plan. Finally, the conclusion of the article presents a community garden building model, which is supported by universities with the goals to reward the society, as well as to provide a win-win result between practice and teaching. This experience is hoped to popularize community gardens and to make a contribution towards a harmonious society.
{/mooblock}

Usługi ekosystemowe drzew przyulicznych na przykładzie Puław
Ecosystem Servicesof Street Trees on the Example of Puławy

Halina Lipińska
Aleksandra Łojek
Sylwia Kościk
DOI: 10.30825/5.ak.114.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Celem przeprowadzonych badań była szacunkowa wycena wartości usług ekosystemowych dostarczanych przez drzewa przyuliczne na terenie Puław. Wycenę tę wykonano metodą odtworzeniową (kompensacyjną) na podstawie wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji, w trakcie której oceniono skład gatunkowy, wiek, kondycję i lokalizację drzew. Zebrane dane pozwoliły na wyliczenie wartości rzeczywistej drzewa, czyli kosztów zastąpienia utraconego drzewa przez drzewo porównywalne, zastępcze. Badaniami objęto 1057 drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta. Założono, że koszty odtworzenia zasobu drzew odpowiadają korzyściom, jakie one przynoszą w zakresie usług ekosystemowych. Wyceniona wartość rzeczywista (odtworzeniowa) drzew przyulicznych, w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich w Puławach, wyniosła ponad 9 000 000 zł. Suma ta odpowiada usługom ekosystemowym, czyli korzyściom jakie czerpią z tego ekosystemu społeczeństwo i środowisko. Wartość tych usług była zróżnicowana i zależała od gatunku i ich wartości podstawowej, wieku, kondycji oraz lokalizacji. Na wartość usług ekosystemowych drzew przyulicznych największy wpływ miał udział lipy drobnolistnej (występującej najliczniej) oraz topoli białej. Drzewa rosnące wzdłuż dróg krajowych zostały wyżej oszacowane pod kątem wartości odtworzeniowej niż drzewa w pasie drogowym tras wojewódzkich. Wyliczona średnia wartość jednostkowa drzewa wyniosła 8529 zł.
{/mooblock}

Realizacje artystyczne w partycypacyjnym kształtowaniu terenów zamieszkiwanych
Artistic Realisations in the Participatory Shaping of Inhabited Areas
Martyna Cziszewska
Beata J. Gawryszewska
DOI: 10.30825/5.ak.115.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Przedmiotem opisanych w artykule badań są realizacje artystyczne w miejskich przestrzeniach zamieszkiwanych – podwórkach i przestrzeniach publicznych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Celem artykułu było wskazanie zależności pomiędzy formą realizacji a partycypacją społeczną w trakcie jego powstawania i w czasie dalszego użytkowania przestrzeni. Przytoczone wyniki badań przeprowadzone w kilku polskich miastach, oparte zostały na analizie wybranych realizacji jako form przestrzennych, które mogą pobudzać kreatywny potencjał lokalnej społeczności. Określenie relacji między interwencją, krajobrazem, twórcą i odbiorcą pozwoliło wskazać cechy realizacji, które mają wpływ na aktywizację mieszkańców. Opracowane wyniki pozwoliły wyodrębnić 4 typy realizacji artystycznych, pokazując szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania sztuki w procesach partycypacyjnego kształtowania przestrzeni zamieszkiwanych.
{/mooblock}

FORUM
Rozwój przestrzenny wybranych wsi wschodniej części makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej
Spatial Development of Selected Villages in the Eastern Part of the Macro-Region of the Silesian-Lusatian Lowland
Anna Witkiewicz
DOI: 10.30825/5.ak.116.2017.56.3

{mooblock=STRESZCZENIE}
Ziemie Zachodnie leżące w granicach Polski dopiero od kilkudziesięciu lat charakteryzują się specyficznymi formami krajobrazu, na które składają się przede wszystkim obszary wiejskie. Po zakończeniu wojny obszary te zaczęli zamieszkiwać nowi osadnicy, dla których zastany krajobraz oraz zabudowa były obce. Badania nad przestrzenią wsi pozwalają na poznanie przeszłych zjawisk i przewidywanie przyszłych. Co więcej, dają możliwość uchwycenia zjawisk kulturowych, które są czynnikiem tworzącym elementy materialnego dziedzictwa. W pracy przeanalizowane zostały zmiany w typach zabudowy wybranych wsi wschodniej części mezoregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Wybrane jednostki składają się na część rdzennego obszaru Śląska i charakteryzują podobnym położeniem oraz historią. Poza tym można wydzielić trzy układy zabudowy, które je tworzą: jednodrożny zwarty, jednodrożny luźny oraz wielodrożny. W wyniku rozwoju w różnorodny sposób zmienił się ich układ przestrzenny, jednak można stwierdzić, że dotychczasowe układy w ponad połowie badanych wsi nie zmieniły się znacznie. Obszary zabudowane powiększają swój zasięg, wypierając tym samym zagrody wiejskie. Nowe osiedla często nawarstwiają się na starszą tkankę lub są lokalizowane na uboczu, tworząc odrębne osiedla.
{/mooblock}
 

Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion