pol    eng

ARCHIWUM

1/2015 - Społeczna wartość krajobrazu / Societal Value of the Landscape

AK 1-15 2   Nr 1/2015, vol. 46

Społeczna wartość krajobrazu
Societal Value of the LandscapeSTRESZCZENIA str. 106
POBIERZ CAŁY NUMER (10,2 MB)

PROBLEMY
Relacje terytorialne na osiedlach polskich z lat 70. i 80. ubiegłego wieku
Territorial Relations in Polish Housing Estates from the 1970s and 1980s

Aleksandra Lis

STRESZCZENIE


W artykule autorka prezentuje wyniki badań dotyczących wpływu sposobu ukształtowania przestrzeni otwartych na osiedlach polskich z lat 70. i 80. na relacje terytorialne w obrębie tych przestrzeni. Podstawą prowadzonych analiz były badania zachowań i wywiady z mieszkańcami wybranych osiedli wrocławskich z tego okresu. Jednostkami analizy były przestrzenie otwarte, dla których wyznaczono typy terytorialne określone według autorskiej klasyfikacji uwzględniającej hierarchię terytorialną i stopień jednoznaczności terytorialnej. Na podstawie analizy wyników badań określono cechy przestrzenne mające wpływ (pozytywny i negatywny) na relacje terytorialne oraz możliwe działania w obrębie zagospodarowania terenu poprawiające te relacje na badanych osiedlach. We wnioskach opisano syntetycznie główne przyczyny przestrzenne zakłóceń relacji terytorialnych na badanych osiedlach, jak i najczęściej zalecane działania odnoszące się do zagospodarowania terenów otwartych.


EKOLOGIA KRAJOBRAZU
Rola roślinności wałów przeciwpowodziowych w krajobrazie miejskim na przykładzie Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

The Role of Flood Bank Vegetation on the City Landscape: the Example of Big Island in Wrocław
Maciej Piotrowski
Kazimierz Chmura
Halina Dzieżyc
Zbigniew Kuriata
Marta Zdanowicz

STRESZCZENIE


Doliny rzeczne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są obszarami odgrywającymi ogromną rolę w systemie ekologicznym, gospodarce oraz kształtowaniu krajobrazu, pośrednio i bezpośrednio wpływając na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Zagospodarowywanie tych obszarów w przeszłości powodowało często niekorzystne konsekwencje krajobrazowe, ekologiczne i społeczne. Dzisiejszy stan krajobrazu Odry i jej obszarów zalewowych jest głównie efektem przekształceń antropogenicznych. Wały przeciwpowodziowe od momentu wybudowania, prócz podstawowej funkcji jaką była ochrona przed powodzią, niosły również możliwość innego ich wykorzystania. Duże znaczenie odegrała w tym roślinność pełniąca w ekosystemie miasta różnorodne zadania. Podnosząc estetykę terenu, wpływa pozytywnie na krajobraz i układ przestrzenny. To z kolei powoduje zwiększenie atrakcyjności tych obszarów i możliwości wykorzystania do rekreacji. Wielorakie funkcje roślin na wałach przeciwpowodziowych Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzajemnie się przenikając, kształtują nastrój, oddziałują na zmysły użytkowników, czyniąc te tereny wyjątkowym elementem przestrzeni miasta. Ukształtowana przez roślinność przestrzeń cechuje się dużą elastycznością, co daje możliwość jej kształtowania, adaptowania i przyswajania do konkretnych potrzeb i oczekiwań, a w konsekwencji rozwijania i pogłębiania procesu identyfikacji mieszkańców z tym miejscem. Łączenie funkcji przeciwerozyjnej z innymi funkcjami roślin, a zwłaszcza z rekreacyjną, nie zaburza znacząco naturalnego stanu środowiska i panujących tam warunków.


PREZENTACJE

Modernizm w Polanowicach, gmina Byczyna – inne spojrzenie na wieś
Modernism in Polanowice, Municipality of Byczyna – a Different Approach to a Rural Area
Zbigniew Kuriata
Michał Łukowiak

STRESZCZENIE


Budowanie przestrzeni przyjaznej i zapewniającej odpowiednie warunki życia towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów. U podstawy wszelkich działań w tym zakresie, w mniejszym lub większym stopniu, pojawiało się planowanie przestrzenne. W ostatnich latach obserwujemy narastanie coraz większego chaosu w otaczającej nas przestrzeni, szczególnie dotyczy to obszarów wiejskich. Nowe obiekty realizowane na terenach wsi mają mały związek z istniejącą architekturą lub zupełnie od niej odbiegają. Wiąże się to z brakiem dostatecznego rozpoznania zasobów kulturowych jakie mają poszczególne miejscowości. W niniejszym artykule, na przykładzie wsi Polanowice, gmina Byczyna, pokazano duży potencjał jaki tkwi w jej zasobach kulturowych, obejmujący zarówno zachowany układ przestrzenny, jak i obiekty budowlane tę przestrzeń wypełniające. Na szczególną uwagę zasługuje zespół budynków powstałych w pierwszych dekadach XX wieku, reprezentujący architekturę doby modernizmu. Wraz z pozostałą zabudową może stanowić doskonały punkt wyjścia do przeprowadzenia pełnej rewitalizacji miejscowości. Taki kierunek działania pozwoli na zachowanie dorobku poprzednich pokoleń, a jednocześnie da możliwości prawidłowego rozwoju i dodatkowe źródło dochodu dla jej mieszkańców.


Przyszłość miast Cittaslow
The Future of Cittaslow Towns
Agnieszka Jaszczak

STRESZCZENIE


Współczesna przestrzeń małych miast jest „wielowarstwowa” – nakładają się na nią formy, funkcje i struktury historyczne oraz nowe elementy, które są ważne w kreacji przyszłego ich wizerunku. W założeniach ruchu Cittaslow jest zapis, który dotyczy świadomego kształtowania przestrzeni miasteczek na podstawie elementów historycznych, ze szczególnym poszanowaniem tradycji miejsca. Z drugiej strony, istotne jest także odniesienie się do współczesnych trendów i tendencji projektowych oraz współodczuwania „miejsc” przez mieszkańców. W pracy przeanalizowano kierunki rozwoju miast należących do międzynarodowej sieci Cittaslow w kontekście polepszenia jakości życia mieszkańców oraz alternatywnej formy rozwoju z uwzględnieniem różnic regionalnych.


STANDARDY
Badanie potencjału miejsc publicznych w mieście w aspekcie możliwości ich aktywizacji
Research on the Potentialfor Developing Public Urban Places into Active Community Areas
Aleksandra Lis
Anna Bocheńska-Skałecka
Jacek Burdziński
Janusz Gubański
Ewa Walter

STRESZCZENIE


Autorzy przedstawiają założenia realizowanego programu badawczego dotyczącego oceny potencjału miejsc publicznych pod kątem działań związanych z ich aktywizacją społeczną. Program dotyczy przestrzeni publicznych we Wrocławiu, a jego pierwsza część odnosi się do terenów nadrzecznych. Opisane zostały metody i techniki badawcze oraz wskazana ich wartość aplikacyjna wynikająca z możliwości zastosowania przy opracowywaniu strategii aktywizacji miejsc publicznych w miastach.

FORUM

Krajobraz kulturowy – za i przeciw. Doświadczenia z przeszłości
Cultural Landscapes-Arguments ‘For’ and Against: Lessons from the Past
Adam M. Szymski

STRESZCZENIE


Rozwój cywilizacji generuje każdorazowo nowe formy przestrzenne wprost lub pośrednio wynikające ze stanu rozwoju nauki, gospodarki i stale ewoluujących „narzędzi pracy”. Zmiany w „przestrzeni cywilizacyjnej”, poza zmianami wprost dotyczącymi tego, co zwykło się nazywać stosunkami społecznymi, prowadzą w efekcie do zmian w sferze kultury, generując nowe wzorce i paradygmaty, a to co dotychczas uznawano za nieestetyczne lub niezgodne z tradycyjnym poczuciem „dobrego smaku” czy piękna staje się przedmiotem nowych inspiracji estetycznych, zmieniając nierzadko kontekst otoczenia: równocześnie tworząc nową jakość w jej estetycznym odbiorze.Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion