pol    eng

ARCHIWUM

1/2013 - Harmonia w krajobrazie / Harmony in the landscape

okladka 1-2013   Nr 1/2013, vol. 38

Harmonia w krajobrazie
Harmony in the landscapeSTRESZCZENIA str. 100
POBIERZ CAŁY NUMER (14,2 MB)

PROBLEMY
Farmy wiatrowe w krajobrazie wsi dolnośląskich
Wind farms in the landscape of Lower Silesian villages
Tomasz Malczyk

STRESZCZENIEFarmy wiatrowe są głównym podmiotem idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Mogą być synonimem nowoczesnego myślenia powiązanego z odpowiedzialnością za kształtowanie środowiska. Jednak wymagają wyjątkowych warunków lokalizacyjnych, aby mogły skutecznie i efektywnie działać. Dodatkowo, z uwagi na wielkość pojedynczej elektrowni i całej farmy wiatrowej, stają się dominantą krajobrazową, która w terenie otwartym nie ma naturalnych odpowiedników. W artykule poruszono problem wpływu dwóch farm wiatrowych na krajobraz wiejski, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie wnoszą w swoim otoczeniu i zakresu ich oddziaływania.


Nowa droga w krajobrazie
A new road in the landscape
Urszula Forczek-Brataniec

STRESZCZENIEInwestycja drogowa wymaga pasa terenu o szerokości kilkudziesięciu 
metrów rozciągniętego na przestrzeni od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów przebiegającego w skomplikowanych warunkach planistycznych i społecznych. Rzecz się dzieje w krajobrazie i bardzo silnie nań oddziałuje. Zmienia sytuację w odniesieniu do formy obszaru i jego funkcji, kreśli nowe granice i kreuje nową przestrzeń tranzytową w postaci korytarza drogowego. Staje się nowym elementem krajobrazu i jednocześnie stwarza zupełnie nową możliwość jego ekspozycji. W projektowaniu tak znacznych przekształceń  przestrzeni architekt krajobrazu zabiera głos tylko w przypadku przebiegu drogi przez teren chroniony. Jedynie naruszenie już ustanowionej strefy chronionej staje się podstawą sporządzenia wyczerpującego studium oddziaływania na krajobraz i współuczestnictwa w decyzjach projektowych. W pozostałych przypadkach ocena wpływu na kształt i jakość przestrzeni może zostać pominięta. Na przykładzie studiów oddziaływania inwestycji drogowej na krajobraz zostaną przedstawione oceny wariantów przebiegu trasy i możliwości wprowadzenia wytycznych krajobrazowych do projektu w kontekście obowiązujących przepisów. Studia i analizy zostały wykonane w następstwie wkroczenia inwestycji drogowych w otoczenie Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowiły materiał będący podstawą zaopiniowania inwestycji.


TWORZYWO

Integracja architektury z otaczającym krajobrazem poprzez użycie lokalnych materiałów
Integrating Architecture with the Surrounding Landscape by Using Local Raw Materials
Anna Podolska

STRESZCZENIEKształtowanie architektury może odbywać się w dwojaki sposób – poprzez dostosowanie się do harmonii krajobrazu lub stworzenie przemyślanego kontrastu wobec niego. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak rodzimy materiał może kształtować harmonię wizualną między krajobrazem a elementami wprowadzonymi przez człowieka. Przedstawione przykłady z Polski czy ze świata ukazują tradycję koloru lokalnego, opartą na dostępnych materiałach oraz koloru nałożonego, który ma związek z tradycjami kulturowymi danego regionu. Uwidaczniają one jak konsekwentne kształtowanie zabudowy, zgodne z występowaniem lokalnej kolorystyki, pozwoliło wielu miejscowościom na zachowanie jeszcze do dzisiaj piękna i odrębności.


Wpływ roślinności na wartość nadrzecznego krajobrazu miejskiego Wrocławia
The impact of flora on the value of the urban riverside landscape in Wrocław
Iwona Orzechowska-Szajda

STRESZCZENIECelem niniejszej pracy jest wskazanie miejsca roślinności wyrażonej w stopniu pokrycia oraz ilości gatunków, czynników występujących w większości prac badawczych z zakresu waloryzacji krajobrazu, w hierarchii czynników wpływających na wartość krajobrazu miejskiego. Przeprowadzone przez autorkę badania, oparte na metodzie statystycznej – teorii zbiorów przybliżonych, są próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwe jest szacowanie wartości krajobrazu na podstawie jednego parametru; jaka jest siła wpływu badanego parametru na wartość krajobrazu miejskiego; czy roślinność
wyrażana w liczbie gatunków ma większe znaczenie w procesie waloryzacji krajobrazu niż obszar przez nią zajęty.


PREZENTACJE

Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku. Wynik projektu badawczego
The art of landscape and art within the landscape as seen by artistic transformations at the turn of the 21st century. The results of a research project
Jan Rylke

STRESZCZENIENa przełomie XX i XXI wieku zmieniło się podejście do sztuki ogrodowej. Zmianie uległ proces tworzenia dzieła na całościowy i kreacyjny. Zmianie uległy badania w kierunku fenomenologicznym i antropocentrycznym. Zmianie uległo podejście do wartości, w kierunku cenienia wartości konkretnych, a nie abstrakcyjnych. Nastąpiła także zmiana w podejściu do przyrody, w kierunku traktowania jej podmiotowo, a nie instrumentalnie. Te zmiany powinny wpłynąć na architekturę krajobrazu w Polsce.


Klokkergarden Carla Theodora Sorensena - przyklad duńskiego modernizmu
Carl Theodor Sorensen's Klokkergarden - an example of Danish modernism
Paulina Dudzik

STRESZCZENIEKlokkergården, położony w północnej części Kopenhagi, zaprojektowany został w latach 1938–1939 przez duńskiego architekta krajobrazu Carla Theodora Sørensena. Jest niewielką przestrzenią zieleni otoczoną zabudową wielorodzinną. Określany jako przykład modernizmu w sztuce planowania przestrzeni, oprócz interesującej formy zawiera wiele praktycznych i dobrze funkcjonujących w tak trudnej do zaadaptowania przestrzeni rozwiązań. W pracy opisana została biografia projektanta oraz historia powstania założenia wraz z podstawowymi analizami, jak i opisem stanu obecnego.


Koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich (pałac dolny)
Revitalisation of the palace and park complex in Ołdrzychowice Kłodzkie (the Lower Palace)
Anna Zaręba

STRESZCZENIECelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analiz wykonanych na potrzeby projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Rewaloryzacja założeń pałacowo-parkowych w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa” (nr 4 T07F 001 27).
W artykule prezentowany jest projekt rewaloryzacji parku w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Uwzględniono powiązania krajobrazowe zespołu pałacowo-parkowego z otoczeniem oraz potrzebę jego rewaloryzacji w odniesieniu do całego systemu zieleni kształtowanego w dolinie rzeki Białej Lądeckiej.Harmonia i dysharmonia krajobrazu Lubelszczyzny w kontekście świadomości
społeczności lokalnych
Harmony and disharmony in the lublin district landscape and awareness within
the local community
Agnieszka Kępkowicz

STRESZCZENIEKrajobraz jest wynikiem obywatelskiego gospodarowania przestrzenią. Oznacza to, że duży wpływ na jego kształtowanie mają jego bezpośredni użytkownicy, a więc mieszkańcy miast, wsi i miasteczek. Od ich dobrej woli, świadomości zagrożeń oraz szacunku dla tradycji i nakazów prawnych zależą jego harmonijne bądź dysharmonijne przekształcenia. Artykuł jest pytaniem o rodzaje działań mające wpływ na rodzący się współcześnie krajobraz Lubelszczyzny oraz o ich skutki i przyczyny. Jest także próbą zastanowienia się nad świadomością społeczności lokalnych dotyczących wspólnego dobra, jakim jest krajobraz. Posłużyło temu wykonane badania pilotażowego, w które zaangażowani zostali studenci pierwszego roku kierunku gospodarki przestrzennej UP w L ublinie – równocześnie mieszkańcy badanych gmin jak i przyszli potencjalni liderzy.


FORUM

Projektowanie krajobrazu miasta - dydaktyka i wyniki
City Landscape Design - didactics and results
Kinga Rybak    
Izabela Myszka-Stąpór

STRESZCZENIEProjektowanie krajobrazu miasta jest procesem dydaktycznym prowadzonym w zakresie studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką metod urbanistycznego i krajobrazowego projektowania w strukturze przestrzennej Warszawy. W trakcie nauczania studenci wykonują prace analityczne i projektowe z zakresu percepcji przestrzeni miejskiej oraz funkcji i infrastruktury miasta. Wynikami są opracowanie projektu oraz prezentacja zmian konkretnego miejsca w przestrzeniach publicznych na podstawie przeprowadzanych analiz i sporządzonych wytycznych. Zajęcia mają charakter terenowy i studialny.

Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion