pol    eng

ARCHIWUM

3/2011 - Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu / Conservation and revalorization of landscape

AK 3-11a   Nr 3/2011, vol. 32

Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu
Conservation and revalorization of landscapeSTRESZCZENIA str. 101
POBIERZ CAŁY NUMER (14,5 MB)
PROBLEMY

Założenia do koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji ogrodów przy Opactwie O.O. Benedyktynów w Tyńcu
Guidelines for Conception of Revaluation and Revitalisation of Benedictine Abbey Gardens in Tyniec
Beata J. Gawryszewska
Maja Skibińska

STRESZCZENIE


Presented text describes the contemporary issues of revaluation and revitalization historical gardens by example of garden at Benedictine Abbey in Tyniec. Adopted procedures in the case of revitalization historical gardens are confronted with the reality of the cloistral life. This leads to the necessity of verified the procedures and proposed new solutions. The guidelines formulated in the form of illustration based on the local map and the table of directives serve to protect the landscape values deriving from its unique location and prepare the conception of gardens representing different periods and styles in the history of garden art and provide the features that would convey the image of everyday life of the abbey. The guidelines pertain to i.a. the conception of plant materials, construction materials and appropriate garden forms. Important role in the formulating of our conception played the introduction within the gardens of several educational paths presenting history and life of Benedictine Order.


Poprawa jakości krajobrazu poprzez ekspozycję zespołów historycznych fortyfikacji na przykładzie Nysy
Improving the Quality of the Landscape by Exposing of Groups of Historic Fortifications on the Example of Nysa
Jerzy Potyrała

STRESZCZENIE


The architecture of the modern defense systems, emerging during the Renaissance, like other branches of art has sought to combine in one spatial form functionality and beauty, looking for help in geometry. And in the field architecturae militaris it was believed that the proportions, regular and perfect shape will give the best defensive results. Later, things were different, and adaptation to terrain conditions, hiding the defensive work and proper technical reinforcement of it gave the expected results. However today, when the historic buildings have no longer military utility, and can take through appropriate actions recreational function of the enormous cultural and educational values, the sphere of aesthetic experiences received in their area becomes again important. For the selected, historic fortress will be presented an analysis of transformations in terms of function and form of brick and earthen objects, communication and spatial relationships with the city, preserved layouts of historic fortress green with its natural succession as well as changes in the landscape, panoramas and viewing axes.


EKOLOGIA KRAJOBRAZU

Przekształcenia układu komunikacyjnego i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda
Transformations of the Road, Railway and Waterway Network and their Influence on the Landscape Management in the Rural Commune of Ostróda
Mariusz Antolak

STRESZCZENIE


The rural commune of Ostróda is one of the largest communes in the Province of Warmia and Mazury. It covers an area of 401 km2 and has a population of 15,000. A well-developed systems of roads and railways is a significant feature of the local landscape. It divides the whole space into landscape interiors and functions as the backbone for a composition consisting of landscapes shaped by the human hand. Roads are significant composition axes and wherever they cross one another, nodes are created. It is usually travelling along a road that people perceive the landscape (as far as the eye can see). There are interesting series of views along roads, and sometimes scenic points nearby, where our sight is directed along an axial view towards landscape dominant features. The purpose of this study has been to present the changes which have occurred in the commune's road and railway system and to discuss their influence on the landscape management. The analysis comprised the communication network and developed areas. The points where contemporary development is concentrating are indicated. It is also underlined that the system of roads is changing quite intensively. Finally, the transformations that the cultural landscape in the analyzed commune is subjected to are discussed and some actions to improve the current situation are recommended.


Fort Bema w Warszawie - jako przykład zagospodarowania zabytkowego obiektu militarnego
Bem's Fort in Warsaw as an Example of Stocking a Historical Military Object
Anna Różańska
Małgorzata Kaczyńska

STRESZCZENIE


One of the numerous examples of fortifications placed on the territory of Poland is Warsaw Fortress. It is a ring-shaped fortress where the Citadel forms its central part and where there are two rings of forts. In the inner ring there is P-Parysów Fort also called Bem's Fort which is the subject of the present work. The purpose of this article is description of problems resulting from protection of cultural heritage connected with Warsaw Fortress. They are exemplified with concrete works referring to Bem's Fort. It is a fort relatively well preserved, having a big historical value and as such is subject to a complex conservator's protection. However, is the fact of legal conservator's protection sufficient for its real protection?


PREZENTACJE

Dyskretny krajobraz fortyfikacji
Discreet Landscapes of Fortifications
Dražen Arbutina
Zofia Mavar
Helena Alfirević Arbutina

STRESZCZENIE


Od czasów historii starożytnej fortyfikacje były w krajobrazie imponującymi i dominującymi budowlami. Były one solidnie zbudowane pod względem formy materialnej, ale dotyczyło to także ich symbolicznego wyglądu od czasu ich stworzenia aż po ostatnie lata. Ich silna symbolika była i jest nadal obecna, nawet jeśli pozostały tylko ruiny, czy też zostały one nietknięte w krajobrazie. Te pierwsze fortyfikacje (starożytne, średniowieczne lub renesansowe) mają różne kształty, konstrukcje i pozycję w krajobrazie, ale pozostały bardzo widoczne i wpływowe w zakresie interakcji społecznych (a nawet politycznej mitologii). Od końca 19 wieku po dzień dzisiejszy przekształciły się one w dyskretne budowle często zapomniane i ukryte. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tych ostatnich budowli (od końca 19 wieku do ostatniej dekady 20 wieku) i ich pozycji w chorwackich krajobrazach. Prezentacja (jako studium przypadku) określa te budowle w historycznych segmentach, które ukształtowały historię Chorwacji na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat. Te przedstawione historyczne grupy odosobnionych budowli obronnych to:
1. Austro-węgierskie fortyfikacje z końca 19 wieku I z początku wieku 20.
- ogromne fortece takie jak np. systemy warowne w regionie Pula (do niedawna jeszcze z okupantami wojskowymi)
2. Fortyfikacje z lat między wojnami światowymi
- odosobnione budowle (bunkry) i systemy warowne jako samotne i zapomniane budowle w krajobrazie
3. Fortyfikacje z okresu II wojny światowej
- część systemów fortyfikacyjnych i oddzielnych ufortyfikowanych budowli (bunkry) występujących w centrach miast lub na ich obrzeżach, ale zapomnianych i ignorowanych
4. Fortyfikacje z lat po II wojnie światowej
- ukryte i ciągle jeszcze tajemnicze
5. Fortyfikacje z wojny o niepodległość Chorwacji
- budowle tymczasowe, nadal obecne w krajobraz i w sposób tajemniczy zapomniane wkrótce po zakończeniu wojny.
Zaprezentowane fortyfikacje będą podstawą dla następujących tez:
1. ich obecność jest istotna w aspekcie przestrzennym (nadal są one ważne w procesach planowania przestrzennego, jako substancja, która zapewnia specjalne wytyczne lub ograniczenia w procesie planowania)
2. ich symbolika była ignorowana lub ze wstydem ukrywana
3. ich obecność powinna być odkryta i ogólnie uznana


Park nad rzeką Turia (Walencja) - część pierwsza
The Turia River Park (Valencia) - part.1
Galan Vivas
Juan José

STRESZCZENIE


Dawne koryto rzeki Turia kształtowało się na przestrzeni wieków, było wcześniej północną granicą zabytkowego miasta Walencji, centralnym miejskim ciekiem wodnym, a następnie po katastrofalnej powodzi w roku 1957 i zmianie biegu rzeki, zostało przekształcone w bezwodną otwartą przestrzeń przechodzącą z zachodu na wschód tego wielkomiejskiego obszaru liczącego 1,5 mln ludności. Ta potrójna forma granic, element centralny i otwarta przestrzeń, wyznaczyły związek rzeki z miastem Walencja i towarzyszyły rozwojowi cennego dziedzictwa wzdłuż jej biegu oraz przy zmianie eksploatacji jej koryta i brzegów. Po krótkim wstępie, niniejszy artykuł analizuje przekształcenie starej rzeki Turia w park liniowy o długości 8,5 km o ogromnej wartości kulturowej, środowiskowej i rekreacyjnej. Ten park, która w rzeczywistości jest wyznaczony przez ciąg niezależnych projektów, stanowi doskonałą okazję do zbadania niektórych kluczowych aspektów pod względem definicji regionalnych i miejskich systemów zielonych, znaczenia społecznego zaangażowania i udziału społeczeństwa w tworzeniu naszych miast, istotnej roli architektury krajobrazu, którą może odegrać ona w planowaniu urbanistycznym i pogodzeniu różnych interesów i paradygmatów, które mogą odgrywać kluczową rolę w projektowaniu i utrzymaniu nowych terenów zieleni miejskiej.


Wieś cesarska Kadyny - analiza układu przestrzennego
The Imperial Village of Kadyny - Spatial Layout Analysis
Urszula Knercer-Grygo

STRESZCZENIE


Kadyny village, situated near the Vistula Lagoon, contains wonderful architectural, natural and landscape values. Its rich history comes from Medieval times. This place is settled into a dazzling landscape, almost like mountains, created by Elblag Highlands and preserved lagoon's cliff shore where denivelations reaching 50 meters high. It is distinguished by outstanding villa's architecture from 19th/20th century, designed in every single detail in English gothic style from Victorian Epoch. Created by architects from Berlin with leading of Steinbrecht. Kadyny possess well preserved historical spatial layout. In majority, there are remarkable compositional and view connections between: palace- garden ensemble, farm, village and surrounding landscape mainly connected with the Vistula Lagoon. However, park ensemble, in particular French style garden, has been significantly blurred due to longtime neglects. The 17th century palace and garden were summer residence of German Kaiser Frederick Wilhelm II between 1898-1945. Unfortunately, only single garden composition's elements of its former glory have been conserved until now. The palace-garden ensemble has not been revaluated despite high cultural values and many archival materials presenting its history. Nowadays, spatial layout and village's architecture is astonishing. Thanks to its originality and picturesque settlement is a regional attraction.


Rewaloryzacja ogrodu branickich w Białymstoku jako element budowy tożsamości miasta
The Restoration of Branickis' Garden in Bialystok as an Element of Building the City Identity
Dorota Sikora

STRESZCZENIE


The main historic site, used presently in Bialystok to build the city identity is the 18th century Branickis' residence called the Versailles of Poland. The Bialystok authorities decided to undertake the complex conservation works in its garden. The aim of works is to bring this site to its former glory. The interdysciplinary conservation process has been started 15 years ago. It takes a course on different levels: the level of research, the level of design, the level of implementation and finally the level of information. In 2010 the conservation works in the area of avant court were finished. In 2011 the next part of the garden - the main parterre.is expected to be open to the public.


TWORZYWO

Secesyjne dekoracje roślinne w architekturze Rzeszowa
Art Nouveau Floral Motives in the Decoration of Architecture of Rzeszów
Karolina Konieczna
Barbara Krupa

STRESZCZENIE


The theme of flowers and decoration plants was characteristic for Art Nouveau. The worship of the floral ornamentation was so significant for the secession, that in some European countries, this style was directly identified with floristry, as evidenced by its name, such as Stile Floreale (Italy), the Floral Style (England), das florae Erlebnis (Germany). In Poland, the architecture of the late nineteenth and early twentieth century, most stood out in the big cities such as Wrocław, Gorzów, Poznań, Warsaw, Łódź, and the cities of Galicia - Cracow, Przemyśl, Tarnów or in Nowy Sącz, where it has been well documented and discussed in the scientific literature. The architecture of Rzeszów of the Galician autonomy period, compared to other major cities presents rather poorly. In Rzeszow, long remained a classical style and "rustic" building, and the rising buildings were characterized by modest and historicizing ornamentation. Only the first decade of the twentieth century brought new architectural solutions that have influenced contemporary Kraków, and what bothered inter alia the Lvov environment. The rising in Galicia architectural buildings were often kept in the spirit of bygone eras, and the art nouveau features as a new trend, were scratched only as details. The origins of the Rzeszów secession should be sought in the building project Stryjeński's Thaddeus, built in the years 1900-1901, in which the District Council had a seat, located at ul. Sokoła 13 (now Library). The modern forms have introduced architects such as: T. Hoffman, MT Tekielski, J. Peros, representatives of the family Holzer, P. Emilewicz. The last author can be regarded as the most creative and innovative architect of the period. The buildings emerging after 1905 in Rzeszów, bearing with the protrusions, turrets, geometric details and floral ornaments were treated by some authors as a romantic. It should be noted that the shape of the Galician Art Nouveau was influenced fully by the variety of Viennese Secession. Until modern times, few buildings have survived, some were destroyed or converted. An example might be a project, a non-existent, Art Nouveau house at ul. Kraszewski 558 / 3, by P. Emilewicz. To the architectural works of Rzeszów, which contain floral motifs can be included, among others: tenement of family Różycki, building development at pl. Śreniawitów, villa at ul. Szopena 57.


STANDARDY

Tożsamość miejsc w nowych czasach

Identity of Places in the New Times
Agnieszka Aleksandra Jaszczak

STRESZCZENIE


The character of small towns and villages is changing all the time. Former space assumes new functions and gains a new structure, which seems to be a natural consequence of spatial evolution. Such transformations are by no means anything new, not encountered previously, because the character of a given place has actually been shaped over the past centuries. Development of open areas is a desirable phenomenon, but it is even more essential how it is carried out. Over the past years, many investment projects for modernization and revitalization of rural areas have been executed in different regions of Poland and have brought about many benefits. Unfortunately, there have also been the ones which have caused damaging effects. In addition to some investment projects undertaken to improve infrastructure, transportation, communication or social activities, there are more and more 'new' ideas for the management of rural greens. Some fail to respect the character, history and specific features of a given place. This paper contains several examples of how green areas have been transformed or new ones arranged in Polish villages. The author has analyzed rural structures and emphasized that it is necessary to refer to the regional identity whenever planning to revitalize such structures.


Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego jako element rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej na przykładzie Placu Wałowego w Gdańsku
Urban Landscape Revalorysation as a Part of the Revitalization of Degraded Public Space on the Example of Wałowy Square in Gdańsk
Miłosz Zieliński

STRESZCZENIE


Revitalization as a process of synchronized actions of specialists in various fields should cover many aspects of life. One of them is undoubtedly revalorization and regeneration of valuable urban spaces, which the material quality in recent years declined. Revalorization of urban interior matter - public space - streets and squares is one of the tools offering real hope for a revival of the area. Another tool has to be cultural, economic, social activation, etc. Synergistic action of the ideas, which are putting into effect, gives impulse to the actual revival of degraded urban areas. This article is an attempt to present the way of thinking about the revalorization of urban interiors on the example of the award-winning concept program-spatial assumptions of the Wałowy Plac in Gdańsk. The paper presents the issues of aestheticization of space, making readable of the urban interiors and regeneration of urban matter intertwining with themes of social activation and cultural revitalization. The urban landscape is treated here as a scene for "occurring" of life. Creating of public spaces is done on the basis of easily adaptable scenography to current needs. The urban landscape becomes by it a frame for the selfprogramming events.


FORUM

Łączność rodzajów sztuki w tradycyjnych rosyjskich parkach i ogrodach
Connection of Art Kinds in Traditional Russian Parks and Ardens
Elena P. Kabkova
Olga. V. Stukalova

STRESZCZENIE


W artykule podano opis parków w Rosji 18. wieku, stosując przykłady dwóch kompleksów parków przypałowych w rejonie Moskwy - Archangielskoje i Kuskowo. We wstępie przedstawiono ogólne cechy parków krajobrazowych, a dalej założenia parków w Archangielskoje i Kuskowo. Zarówno w ówczesnych, opisanych wyżej parkach jak też i pałacach istniała łączność różnych dziedzin sztuki - malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki i teatru. Te skarby kultury rosyjskiej przetrwały do dzisiaj jako dziedzictwo narodowe.

Krajobraz kulturowy jako zespół różnorodnych właściwości
The Cultural Landscape as a Variety of Traits
Elena P. Olesina

STRESZCZENIE


W artykule przedstawiono różnorodne właściwości krajobrazu kulturowego na przykładzie parku Woroncowo, położonego w obrębie Moskwy. Przeprowadzono ankietę wśród odwiedzających posiadłość i poddano analizie ich wypowiedzi. Stwierdzono, że wszyscy respondenci jednomyślnie uznali konieczność rewitalizacji parku i rezydencji jako dziedzictwa narodowego, natomiast zależnie od wieku respondentów, zdania dotyczące poszczególnych właściwości krajobrazu kulturowego były zróżnicowane. Rozpatrując park jako obiekt przyrodniczy większość respondentów odpowiedziała pozytywnie. Nawiązując do zachowanych budynków rezydencji starsi respondenci opowiedzieli się za ich utrzymaniem i dalszą rewaloryzacją, natomiast młodzi skłaniali się bardziej do tworzenia obiektów sportowo-rekreacyjnych. W stosunku do istniejących na terenie parku cerkwi i krzyża wszyscy, niezależnie od przekonań religijnych, opowiedzieli się za ich utrzymaniem.


 

Wartości przyrodniczo-kulturowe jako podstawa przekształceń strukturalnych miasta poprzemysłowego
Natural-Cultural Value as the Foundation for Structural Transformations in an Industrial City
Barbara Sierecka-Nowakowska

STRESZCZENIE


Article reveals the spatial processes occurring in a post-industrial city on the example of Łódź. In the absence of opposing actions of these processes at the macro space scale, it indicates the possibility of rebuilding of the city. It accepts as the basis the natural conditions and the cultural heritage, which contributes to them. The recovered multi-hectare architectural- urban complexes, concentrated in the areas of valleys of river system of Łódź (currently spatially poorly readable) represent the potential for creating a new urban space, more eco-efficient (air flow channels in the system east - west), functionally giving a powerful software, structural crystallizing the city, giving the development the directional trends.


Presented text describes the contemporary issues of revaluation and revitalization historical gardens by example of garden at Benedictine Abbey in Tyniec. Adopted procedures in the case of revitalization historical gardens are confronted with the reality of the cloistral life. This leads to the necessity of verified the procedures and proposed new solutions. The guidelines formulated in the form of illustration based on the local map and the table of directives serve to protect the landscape values deriving from its unique location and prepare the conception of gardens representing different periods and styles in the history of garden art and provide the features that would convey the image of everyday life of the abbey. The guidelines pertain to i.a. the conception of plant materials, construction materials and appropriate garden forms. Important role in the formulating of our conception played the introduction within the gardens of several educational paths presenting history and life of Benedictine Order.
Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion